Плевели се наричат всички диви растения, които се развиват в обработваемите площи. Те пречат на правилното развитие и на отглеждането на културните растения, в резултат на което понижават добивите и качеството на продукцията и увеличават производствените разходи. Общо загубите от тях са по-големи, отколкото от болестите, неприятелите и градушките, взети заедно.

Вредите от плевелите се изразяват в следното:

Плевелите влошават условията за развитието на културните растения

Плевелите конкурират културните растения по отношение на влагата, хранителните вещества, светлината и топлината. Много плевели имат по-голям транспирационен коефициент и по-добре развита коренова система с по-голяма усвоителна способност, отколкото отглежданите растения, поради което извличат от почвата големи количества влага и хранителни вещества;

Твърде вредни са паразитните плевели, които със смукалата си, наречени хаустории, се впиват в корените или стъблата на културните растения и изсмукват от тях хранителен сок. Нападнатите растения изостават в растежа си, пожълтяват и загиват.

Установено е, че от корените на някои плевели се отделят вещества, които потискат растежа на отглежданите култури, вземат надмощие над тях и влошават условията за развитието им.

Високорастящите плевели (див синап, балур) засенчват културните растения и намаляват асимилацията им. В това отношение са опасни и увивните плевели (повитица, фасулче, див фий), когато се появят масово в посевите със слята повърхност. От засенчването стъблата на културното растение се удължават, изнежват се и посевът поляга.

Температурата на заплевелените почви е по-ниска, отколкото на незаплевелените. По-ниската температура през пролетта забавя растежа на растенията и намалява дейността на почвените микроорганизми.

Плевелите понижават качеството на продукцията

От заплевелените посеви се получава зърнена продукция с много примеси и понижена маса на зърното. Някои плевели (див синап, див овес) се кръстосват с културните растения и влошават сортовите качества на семената. Лошо съхранените семена с примеси от плевели и съмнителна сортова чистота са негодни за посев.

Семена от гайтанката, смлени с пшеничните семена, придават морави петна на хляба, а от къклица, пиявица и др. - причиняват отравяния.

Плевелите спомагат за развитието и разпространяването на болести и неприятели

Голяма част от болестите и неприятелите по културните растения имат за гостоприемници някои плевели. След прибирането на реколтата те намират убежище върху тези плевели, които впоследствие стават огнища за разпространяването им.

Пречат за своевременното и качествено извършване на агротехническите мероприятия. Заплевелените посеви се обработват по-трудно, нуждаят се от допълнителни обработки и влагане на повече ръчен труд. Плевелите увеличават съпротивлението на машините при прибиране на реколтата, затрудняват пречистването и изсушаването на зърното.

Плевелите увеличават себестойността на продукцията

Понижените добиви и изразходваните допълнителни средства за борба с плевелната растителност увеличават значително производствените разходи за единица продукт.

За да се сведе до минимум вредата от плевелите, трябва целенасочено да се води системна борба с тях.

Вижте още:

Щурец пустинник - предпочита глинестите и напукани почви

Мана по пипера - Фитофтора

Едногодишни плевели най-често срещащи се у нас

Паразитните плевели са специализирани към отделните култури