Царевицата е важна фуражна, продоволствена и техническа култура в световен мащаб. У нас царевицата заема второ място след пшеницата. От всички зърнени култури царевицата формира най-висок добив от единица площ. Наблюдаваното през последните години сериозно засушаване почти в цялата страна изисква производителите да бъдат все по-внимателни при подбора на хибриди и да се наложат адекватни промени в технологиите на отглеждане на царевица.

За нормалното реализиране на продуктивните възможности на различните генотипове (хибриди) са необходими следните условия:

  • валежите (за периода май до август) да са около 380-400 мм;
  • средномесечната температура (за същия период) да е 18-23 градуса.

Съобразяването с тези два основни фактора (температури и валежи) е в основата при формирането на сортова структура.

Ранните и средноранните хибриди царевица имат вегетация 110-120 дни и се прибират с ниска влага, обикновено през втората половина на август и началото на септември. Продуктивните им възможности са от 600 до 1100 кг./дка. Среднокъсните хибриди царевици са с вегетационен период 120-130 дни и узряват през втората половина на септември. Те имат продуктивни възможности - 900-1500 кг/дка. Късните хибриди царевица имат вегетация 130-145 дни и са подходящи за райони с ефективни температури над 1700 градуса (равнинните части на страната), като е желателно да се отглеждат при поливни условия или в личните стопанства.

В години на засушаване, изместване на валежите и съвпадение на критичните онтогенетични фази на царевицата с високи температури и ниска атмосферна влага (темп. над 35 градуса и атм. влага под 40% през периода-изметляване, цъфтеж, оплождане) е желателно в сортовата структура да преобладават хибриди с по-къса вегетация, добра поносимост към засушаване и към високи температури.

Принципно критичните фази на ранните хибриди царевица не съвпадат с най-засушливите периоди през годината. Това са фенофазите, през които рязко се увеличава дневната консумация на вода (до 7-9 л./кв.м.). При късните хибриди царевица (с вегетация повече от 130 дни) съществува по-висок риск най-активните фенофази на културата да съвпаднат с период на засушаване и критично високи температури.

На опитни участъци в райони със силно късно-пролетно и лятно засушаване ранните хибриди царевица - (200 FAO), (310 FAO), (380 FAO) и др. постигнаха по-високи добиви от редица късни хибриди царевица (550, 600, 700 FAO).

Нужно е да се изтегли по-рано датата за сеитба на царевицата, за да могат растенията да използват и минималните зимни запаси (ако зимата е суха) и падналите през ранната пролет валежи. Разбира се, не бива и да се сее прекалено рано, защото съществуват рискове от измръзване, гниене на семената и пониците.

В засушливи условия по-редките посеви (с около 10% от оптимума за съответната група по ранозрелост) дават обикновено по-висок добив. На опитни участъци царевичните хибриди (450 FAO), (535 FAO), (580 FAO) бяха с по-високи добиви при по-рядка сеитба.