Агротехническите мероприятия имат голямо значение за предпазване на обработваемите земи от вредното действие на ерозията. Те се състоят в целенасочено провеждане на някои звена от общата агротехника, като обработка на почвата, торене, сеитбообращение и др., с които може да се регулира повърхностният отток и да се увеличи съпротивителната способност на почвата против ерозионните процеси.

Когато прилаганата агротехника допринася за подобряване на почвената структура, за увеличаване влагоемността на почвата и за повишаване водоустойчивостта на почвените агрегати, тя има и противоерозионно значение. Това се постига с правилното редуване на културите в сеитбообращенията, с торенето с органични торове, с дълбоката оран и др. Всички тези мероприятия са и противоерозионни, те спомагат за по-лесното попиване на повърхностните води и увеличават, издръжливостта на почвените агрегати от размиване, с което се ограничава разрушителното действие на повърхностния отток. Ако теренът има наклон, само правилната агротехника не е в състояние да запази почвата от ерозия. В този случай се прилагат следните мероприятия:

Специална противоерозионна обработка на почвата

Оран по посока на хоризонталите (напречно на наклона)

Извършва се при по-малки наклони. По възможност успоредно на хоризонталите се извършват и култивирането, брануването, редовото засяване или засаждане, валирането и т.н. Когато обработките се извършват по посока на хоризонталите, създадените неравности пресичат оттока на повърхностната вода. Всяка бразда, всеки гребен, всеки ред от посева задържат оттичането ла. водата, намаляват скоростта на. повърхностния отток и улесняват поливането на падналите валежи.

Извършването на оранта напречно на наклона с нищо не оскъпява и не затруднява производствения процес и като мероприятие за запазване на почвата от ерозия дава много добри резултати.

Когато наклонът е по-голям от 2-3°, дълбоката оран трябва да се извършва във възможните най-ранни срокове, в края на лятото или в началото на есента, за да има достатъчно време за улягане на почвата, докато настъпят есенните валежи.

Браздене

Бразденето се изразява в прокарване по повърхността на изораната почва успоредно на хоризонталите бразди, дълбоки от 25 до 30 см, на разстояние 1,5-2 м. С прокарване на браздите се получава вълнообразна повърхност, която задържа много по-ефикасно повърхностния отток и улеснява поливането. Браздите може да се прокарат едновременно с оранта, като се удължи едната отметателна дъска.

Прекъснато браздене

Прекъснато бразденето е още по-съвършено мероприятие. Вместо цели бразди се прокарват прекъснати бразди, като на всеки 5-6 м, се прави прекъсване от 1 м. Прекъсванията се разполагат шахматно в браздите, т. е. на всяка следваща бразда прекъсванията се намират срещу средата на браздичките от по-предната бразда. В прекъснатите бразди не може да се събира много вода и да се образува отток, затова те са по-съвършени от целите бразди, които при по-голямо отклонение от хоризонталите може да се превърнат в огнища на ерозия.

Кръстосано браздене

Кръстосаното браздене се състои в прокарване на бразди в две взаимно перпендикулярни посоки. Най-напред се прокарват бразди по посока на наклона и след това - напречно на наклона. Разстоянията между браздите са от 1 до 5 м. Там, където браздите се пресичат, ямките се засипват с почва ръчно с мотика. По този начин се получават затворени квадрати, от които повърхностният отток не може да изтича.

Противоерозионни сеитбообращения

В противоерозионни сеитбообращения участват повече многогодишни треви и култури със слята повърхност. Когато се включват окопни култури, полетата на сеитбообращенията трябва да бъдат по-тесни и да се разполагат под формата на пояси по посока на хоризонталите. По такъв начин по наклона се редуват пояси от окопни култури с пояси от култури със слята повърхност, за да се пресича водният отток.

Противоерозионно затревяване

Противоерозионно затревяване се прилага на площи с голям наклон - от 10 до 15°. През 50-100 м се засяват пояси от многогодишни тревни фуражи за ограничаване на повърхностния отток. Между тях се засяват други култури. Поясите са по посока на хоризонталите.

За да се осъществяват правилно агротехническите мероприятия за борба с почвената ерозия, необходимо е преди всичко организацията на обработваемите площи да бъдат пригодени за тази цел. Дългите страни на полетата на сеитбообращението и бригадните участъци трябва да бъдат разположени по посока на хоризонталите, т.е. напречно на наклона.

При изготвяне на земеустройствения план се обмисля цялостно въпросът за борбата с ерозията. Предвиждат се местата за противоерозионните затревявания. На по-стръмни терени може да се създават водопоглъщателни дървесни пояси и да се провеждат и други противоерозионни мероприятия.

Вижте още:

Спелта - изключително лесна за отглеждане и непретенциозна

Какво да пръскаме с бордолезов разтвор?

Билките могат да унищожават вредителите вместо използването на химически препарати