Правилното отглеждане на овощните дървета включва най-много мероприятия за регулиране на растежа и плододаването им. В много случаи това регулиране се постига най-лесно чрез резитбите, които са едни от най-сигурните, най-действените начини за повлияване върху растежа и плододаването на овощните дървета.

Докато с другите мероприятия (торене, напояване и обработка) се влияе върху растежа и плододаването общо на цялото овощно дърво, резитбите на овошките дават възможност да се регулират растежът и плододаването не само общо на цялото дърво, но и локално, на отделните му клони и клонки, тъй като чрез тях се въздейства за преразпределяне на хранителните сокове между отделните части на дървото.

Задачи на резитбата на овощните дървета

Задачите, които се поставят за постигане чрез резитбите на овощните дървета, са различни, но са в зависимост главно от това, дали резитбите са за формиране на короната или за производство през различните възрасти от живота му.

Чрез резитбите на овощните дървета се цели да се постигнат четири основни задачи:

  • формиране на короната;
  • подобряване на условията на осветляването на всички облистени части, особено на разположените вътре в короната и по долните части на скелетните клони и разклонения;
  • регулиране на растежа и плододаването;
  • подмладяване.

Резитбите за формиране на короната се извършват през младата възраст на овощното дърво. Чрез тях се постига формирането на короната на овощното дърво от добре разположени, силни, здраво сраснали се със ствола и уравновесени в развитието им скелетни клони, с добре разположени и здраво сраснали се с тях скелетни разклонения, добре покрити с обрастващи клонки и клончета. При добре формирана корона соковете се разпределят по-правилно между отделните части. Слънчевите лъчи и въздухът имат широк достъп във вътрешността на короната, което е от голямо значение за растежа и плододаването, както и за запазването от болестите. Освен това борбата с болестите и неприятелите е по-ефикасна, тъй като при пръскането разтворът прониква до всички части на добре формираната корона.

С резитбите за формиране се цели още да се получи корона с такава форма и големина и с такова разположение на скелетната и обрастващата дървесина, които да улесняват по възможност по-добре овощарските мероприятия, особено най-трудоемните (беритбата и резитбата), и да осигуряват не само по-голямо, но и икономически най-изгодно производство на плодове.

Подобряването на условията на осветяване на всички облистени части освен чрез правилно формиране се постига и чрез резитбата за просветляване (прореждане) на короната.

Резитбата за просветляване на короната се практикува през целия живот на овощното дърво, като освен извършването й самостоятелно тя обезателно съпътства резитбите за формирането, за производството и за подмладяването му. Резитбата на дърветата за прореждане на короната съдейства за получаване на добър ефект не само от всички видове резитби, но и от други агротехнически мероприятия (борбата с болестите и неприятелите и др.).

С резитбата за просветляване се премахват сгъстяващите короната, излишни и пречещи части, включително засъхващите и силно оголените клони и клонки.

Чрез резитбата на дърветата за прореждане и особено чрез съкращаването, а така също и чрез наклоняването, превиването и другите резитбени операции се регулира растежът през целия живот на овощното дърво, а плододаването се регулира през по-голямата част от живота му, като започва наскоро след засаждането, за да се ускори встъпването в плододаване. 

Основна задача на резитбата при възрастните дървета е подмладяването. Чрез съкращаване се подмладяват отслабналите, застарелите и със засъхващи части обрастващи клонки, с което се удължават животът и плододаването им. Прави се и леко подмладяване на скелетните клони и разклонения, като се съкращават върховете им над подходяща клонка. А при напреднала възраст и с голямо засъхване овощни дървета се прави резитба за подмладяване на короната, като се извършва много силно съкращаване на скелетните клони и разклонения. Така застарелите овощни дървета се подбуждат към образуване на млада плододаваща дървесина, която израства от долните и средните части на скелетните им клони и разклонения.

От казаното се вижда, че задачите на резитбите са във връзка с различните възрасти на овощните дървета. Растежните особености и плододаването на овощните дървета са в голяма зависимост от възрастта им. През различните периоди от живота на овощните дървета стават важни промени в характера на растежа и плододаването, във връзка с което се менят и задачите, и методите на резитбите.

Чрез правилното извършване на резитбите и чрез осъществяването на посочените четири основни техни задачи освен изтъкнатото се постига още:

  • своевременно встъпване в плододаване и по-бързо достигане пълно плододаване при младите овощни дървета;
  • създаване на добри условия за образуване на плодни органи, както и за образуване, по-дълго запазване и подновяване на полезна скелетна и обрастваща дървесина, а потискане развитието на неполезни части и премахване излишните и пречещите;
  • поддържане на овощните дървета в добро състояние за ежегодно плододаване; 4) получаване на по-едри, по-доброкачествени и по-добре оцветени плодове;
  • получаване на по-големи доходи от насаждението общо за цялото му времетраене.

Многото и важни задачи, които се осъществяват с резитбата на дърветата, правят очевидно изключително голямото значение, което има тя при отглеждането на овощните дървета. Не може обаче да се очаква от резитбата да даде повече, отколкото е възможно да се постигне чрез нея. Резитбата не може да замести другите агротехнически мероприятия (торене, напояване, обработка), които влияят върху растежа и плододаването, макар че в много случаи тя има преобладаващо значение за регулирането както на растежа, така и на плододаването.

Най-добър ефект се получава от резитбата при правилно извършване и добро съчетание на всички агротехнически мероприятия, които влияят върху растежа и плододаването на овощните дървета. В комплекса агротехнически мероприятия резитбата е едно от мероприятията с най-голямо въздействие върху овощните дървета.

Не всяка резитба обаче е полезна. Механическото прилагане на резитбата може да има нежелателни последствия, когато тя не е съобразена с биологичните особености и силата на растежа на овощното дърво, а така също и със силата на растежа и разположението на скелетната и обрастващата му дървесина. В много случаи резитбата трябва да бъде съобразявана и със сортовите особености на овощното дърво.

Полезна е само правилно извършваната резитба. Това изисква овощарите да притежават достатъчно знания и подготовка за извършването й.

В сравнение с другите агротехнически мероприятия резитбата на дърветата най-малко се подава на шаблон. Докато с напояването, торенето, обработката на почвата и пръскането против болестите и неприятелите например се действа обикновено по един и същ начин общо (масово) върху всички растения, с резитбата се действа индивидуално върху всяко дърво, като освен това поотделно и по различен начин се постъпва с отделните му клони и клончета. Затова и при извършването на резитбата обикновено са необходими повече познания и по-голяма съобразителност, отколкото при другите селскостопански мероприятия.