Икономическа ефективност от производството на гранули (пелети).

Съществуват няколко безспорни факта, които доказват ефективността от производството на пелети като енергиен източник и на гранулиран фураж за изхранването на различни животни .


1. Ръстът на консумация на пелети за отопление в България през последните 6 години е средно 15% на годишна база.
2. Пазарът на пелети в Гърция и Италия поема почти цялото производство на големите български инсталации за производство на горивни пелети.
3. България разполага по неофициални данни (официални няма) с около 1 000 000 млн. т. т.нар отпадъчна биосуровина годна за преработка. За производство на пелети се използува и обла дървесина, както и т.нар. “целулоза” , а именно дървесина с диаметър под 100-150 мм. В момента по-голямата част от тази “целулоза” се продава и преработва в комбината в гр. Стамболйски. Дали това е икономически ефективно?
4. При сравнителен анализ се установява, че цената на отпадъка от дървесина ( капаци, гатерни трици, трици от мебелно производство и т.н. в периода 2010 – 1012) се е покачила 3 пъти – от 4,50 лв през 2010 г. до 12- 15 лв. през 2013 за кубически метър (данните са от районите на Разлог и Велинград) . В момента (началото на 2013 г. усреднената цена на тон дървесни отпадъци в България е около 100 лв. за тон като тази цена може да варира в съответствие с региона на страната).


Изводът е: гранулирането на биомаса , независимо от това дали е за енергийни нужди или за изхранване на животни в България се разраства . При това, в сегашните икономически условия (а и в бъдещите) се оказва, че за нашите, български условия следва да се търси оптимален вариант, който да осигури максимална икономическа ефективност на всяко производство.


Фактор № 1 - суровината

Преди да помислите за производство на гранули – пелети за горене или гранулиран фураж си направете разчет на това с каква суровина реално разполагате или ще закупувате.

Тези разчети трябва да бъдат реални. Според нас те трябва да се правят на месечна и седмична база, а едва след това на дневна. Ако имате ритмично подаване на суровина това ще бъде улеснение за вас при избора на подходящи машини за пелети (фуражни гранули). Всеки модел пелет преса или дробилка или сушилня (ако имате нужда от дробене и изсушаване) има определен капацитет, измерван стандартно в кг/час или т/час.

Нашите анализи показват, че най-висока икономическа ефективност имат инсталациите или машините, които работят в близост или непосредствено със суровината, доставката на суровина от по-далечни места увеличава транспортните разходи , а оттам и крайната производствена цена на продукта.

Фактор № 2 – машините за пелети (гранулиране)
След като сте си направили разчетите за разполагаемата реално суровина преминете към избор на машини.

Ние можем да ви предложим внос на машини от целия свят – Англия, САЩ, Полша, Германия, Китай, Украйна и т.н. . Има и български производители, които всеки може лесно да намери.

Когато обаче въпросът за цената на аналогични машини излезе на преден план се оказва, че при аналогични показатели внасяните от нас машини от Китай са обикновено с цени 2-4 пъти по ниски от аналозите от други държави. Ние сме готови да докажем това. Един пример : пелет преса предлагана от българска фирма- производител за 24000 лв. и срок на изработка 90 дни (поръчка) може да бъде доставена от нас за 70 дни при цена 14844 лв. с ДДС.Фактор № 3 – спазване на технологичния режим и поддръжка на машините за пелети (гранулиране)

Спазването на технологичния режим на работа и поддръжката на машините е от ключово значение за постигане на оптимален икономически резултат. Ние , а и производителите не носим отговорност за неправилни действия, примерно попадане на метални частици или камъни в пелет преса, което води до дефектиране на машината и т.н.

Технологичният режим за всяка конкретна суровина – например целулоза от иглолистни видове (бор, смърч, и т.н.) или широколистни видове ( бук, дъб, топола и т.н.) или при гранулиране на фуражи (люцерна, детелина и т.н.) е различен. Оптималния технологичен режим се постига по опитен път. Например, ако за постигане на оптималната гранула (пелети) от иглолистни целулози влажността трябва да бъде 13-14% , то за широколистни може да бъде 14-16% - т.е. за всяка конкретна суровина влажността, която е ключов фактор (наред с размера на входящата суровина) се постига опитно. В случай, че се нуждаете от влагомер , ние ви препоръчваме българските влагомери. Българските са с 20% по – скъпи , но по-добри.

“Фърст България” е в състояние и ще ви осигури технологично ноу – хау за производството на горивни пелети или фуражни гранули за закупени от нас машини. Това естествено е допълнителна , платена услуга, но е приемлива като цена.


Фактор № 4 – пазар

По въпроса за пазара на вашите гранули (горивни пелети или фуражни гранули) ако сте решили да гранулирате нещо – ние сме насреща, ще помогнем със съвет и каквато помощ можем да ви окажем, смятаме обаче, че вие имате идея как ще използувате произведените от вас гранули (пелети). Ние сме откровени и честни с нашите клиенти и не им обещаваме повече от онова, което можем реално да направим за тях. Нашият откровен съвет е: има смисъл в производството на гранули (пелети) , но всеки трябва добре да си направи разчетите.

Фактор № 5 – европроекти

Ако желаете да кандидатствувате за еврофондове по мярка 123 “Развитие на селските райони” на ЕС можете да се свържете със специализирани консултанти, които да ви изработят проекта , с който да кандидатствувате. Има ли смисъл ? Според нас – да.

По мярка 123 “Развитие на селските райони” се възстановяват до 50% от извършените общи разходи за изграждане на пелетни инсталации до 400 000 лв. Намерете консултант и разговаряйте с него. Можем да ви окажем съдействие при намирането на консултант.


Някои общи изводи:

1. Производството на гранули от биомаса – горивни пелети или гранулиран фураж е високоефективен процес с възвращаемост днес , а и в перспектива, която трудно може да бъде оспорена. Пример: в момента, в България няма инвестиция от 10000 – 12000 лева, която да може да се изплати за 5-6 месеца.
2. При спазване на технологичния режим и правилни икономически разчети гранулирането – на горивни пелети или гранулиран фураж може да се превърне във високоефективна икономическа дейност.
3. По наши разчети, за българските условия най-подходящи са гранулиращи инсталации или капацитети (производство на пелети или гранулиран фураж) до максимум 1000 кг/час разположени (инсталирани) в близост до суровината.