Чистите породи се ползват предимно за производство на кръстоски и хибриди.
Свине кръстоски - за производството им се провежда промишлено кръстосване, като получените животни се угояват. Чрез промишлено кръстосване се повишава заплодяемостта, плодовитостта и млечноста на свинете с 10 - 15%. Прасетата кръстоски при угояване растат по-бързо от чистопородните средно с 5%. Така се намалява количеството фураж, необходим за достигане до крайната кланична маса и така се спестява от смеските за хранене. За просто промишлено кръстосване у
нас се използват породи Голяма бяла свиня и Ландрас. При сложно трипородно кръстосване женски кръстоски първо поколение между Голяма бяла свиня и Ландрас се съешават с нерези от породите Хемпшир, Дюрок и др.
Хибридни свине - използват се специално селекционирани линии от посочените породи. Получените хибриди имат по-висока плодовитост, по-високи качества на месото, оползотворяват по-добре фуражите. У нас са създадени и внедрени три хибрида. Шумен - двупороден хибрид, пригоден за производство на месо при промишлени условия на отглеждане. Средният брой на живородени прасета е 9,97 в прасило, свинята майка се опрасва средно 2 пъти годишно.Угояват се много добре и към 206 дневна възраст достигат 115 кг. Дебелината на сланината е 26 мм, а площта ма мускулното око - 36,5см.( повърхността на напречен разрез на дългия гръбен мускул над последното ребро). Друг хибрид е Шумен2 - утвърден е през 1990г. Разпространен е предимно в Североизточна България. Средния брой живородени прасета е 9,2. Достигат 115кг след 200 дни, дебелината на сланината е към 29 мм, а площта на мускулното око - 37,2см. Третият хибрид, внедрен през 1987г, носи името Плевен1 - при него броят на живородените прасета в прасило при хибридните свине майки е 10, достигат 115 кг на 225 дни, сланината им е дебела 28,9 мм.