Най-важните болести по житните култури са тези, които се пренасят чрез семената. Единствения начин за предпазване на тези култури е предварителното обеззаразяване на семената преди сеитба. Твърда и праховита главня са основните болести, които се разпространяват със семената на пшеницата. По време на цъфтежа на пшеницата става заразяването с праховитата главня, а спорите на твърдата главня се разнасят по време на жътва и почистването на семената. Освен с главните, които се пренасят със семената, при повторки на пшеница или царевичен предшественик сериозен проблем възниква с кореновото гниене. То може да бъде загиване на пониците, причинено от физариум или типично базично гниене на основните на младите растения и корени. При тежка проява посевите силно се разреждат. Когато причинителят е фузариум, от пониците патогенък се прехвърля върху класа, където се развива типичната повреда с белокласие и по късно розов налеп. Гостоприемниците на тази болест са и много от житните плевели, които се развиват в посева или синурите. Ето защо дори и при идеален семепроизводствен посев имa риск от пренасяне по въздуха на зараза от праховита главня или замърсяване на зърнато със спори от твърда главня от комбайна или семепочистващата техника. Опазването на посевите от намножаване на тези патогени е възможно чрез сеитба на чисти от инфекция семена. При установяване наличие на спори от твърда главня или мицел, добър предпазващ ефект дава обеззаразяването на семената с химични средства-фунгициди.