ябълкова градина Средно и слабо растящите подложки наред с много положителните си качества за доходно овощарство имат и недостатъка, че са особено взискателни към плодородието на почвата. Семковите овощни видове на слабо растящи подложки изискват богати почви, макар и не много дълбоки.

У нас почвеното разнообразие е твърде голямо. При избор на места за създаване на нови овощни градини трябва да се има предвид, че за овощни култури са благоприятни всички почвени типове, които притежават:

  • достатъчна дълбочина, за да може коренът да проникне по-дълбоко;
  • добра водопропускливост, проветривост и влагоемност, за да се осигури благоприятен воден и въздушен режим за кореновата система;
  • задоволително съдържание на хумус, който благоприятства за развитието на полезните почвени микроорганизми, увеличава буферността на почвата и подпочвата и създава благоприятен хранителен режим;
  • подпочвени води с ниво на достатъчна дълбочина, за да се избегне вредното им влияние;
  • неутрална до слабо кисела реакция.

На уплътнени светлосиви горски почви със силно глинясал и слабо водопропусклив подпочвен пласт при прекомерни валежи през пролетта, когато вегетацията е най-активна, настъпва крайно преовлажняване дори и при значителен наклон на терена и задушаване на кореновата система, лишаване на надземната система от вода и хранителни вещества, а оттам и засъхване на връхните и средните части на стъблото.

Черноземите, които са богати с хумус и са с по-благоприятен механичен състав, при напояване и благоприятни климатични условия предлагат добра среда за кореновата система на почти всички овощни видове. При благоприятни други условия добри за отглеждане на овощните култури се смятат и излужените черноземи. Неподходящи при всички други благоприятни условия са карбонатните черноземи.

Алувиално-ливадните почви, когато са по-богати с хумус а подпочвените води са дълбоко (по-дълбоко от 0,8 м), са най-добри за семковите, ягодоплодните и почти всички овощни видове, а по-проветривите - и за прасковата.

При осигурено напояване и богато торене на овошките изискванията за дълбочина, влагоемност и плодородие на почвата се намаляват значително. Не бива да се забравя също, че чрез подбор на съответни видове и сортове и на подходящи за дадените условия подложки овощните растения могат да бъдат пригодени към определено месторастене.

При преценяване пригодността на почвите за овощни насаждения трябва да се взема под внимание развитието и плододаването на съществуващите близки, разположени на подобни почви овощни насаждения, както и на близките по изисквания диворастящи дървесни видове.