Младите овощни дървета използват само част от насаждението. Това позволява между тях да бъдат отглеждани и други култури, които да заемат неизползваната от дръвчетата площ. За междуредови култури в овощните градини трябва да се сеят такива растения, които няма да конкурират чуствително овощните дървета по отношение на влагата и хранителните вещества през май и юни, когато е най-усиленият растеж на леторстите и образуването на листата. Зимните житни растения са едни от големите конкуренти на овещните дървета спрямо влагата и нитратите. При засетите през пролетта междуредови култури е установено, че колкото по-късно е направена сеитбата и колкото по-бавно се развива засятата култура, толкова повече натрупване на нитрати има през пролетта и толкова по-късно се изчерпват те. При по-късно зесетите окопни култури, поради бавното им развитие в началото на вегетацията овощните растения разполагат с повече хранителни вещества и влага в началото на вегетацията и имат по-силен растеж. Най-вредно влияние върху развитието на овощните дървета оказват многогодишните треви (люцерна, детелина и др.) и зърнени култури. Житните култури са вредни не само защото извличат много влага и хранителни вещества, но и защото заплевяват почвата в овощната градина. Фиевата смес влияе благоприятно върху хранителния режим в почвата поради способността на фия да усвоява азот от въздуха, но поради развитието на голяма листна повърхност тя силно изушава почвата, с което оказва неблагоприятно влияние върху растежа на овощните дървета. Това трябва да се им предвид и фиевета смес да се използва като междуредова култура при младите овощни дървета, като почвата задължително се обработва в достатъчно широки околосътблени кръгове или на ивици, за да се отстрани отрицателното й влияние върху водния режим в зоната на кореновата система.