При създаването на овощна градина от голямо значение е освен най-подходящото месторастене и употребата на качествен посадъчен материал. Засаждането е най-добре да се извърши през есента. Необходимо е да се обърне голямо внимание при избора на дръвчета- автентичността на желания сорт, дали срастването между подложката и присадника е добро, здравното състояние на дръвчето и развитието на надземната част на кореновата система. При създаването на овощните градини е необходимо да се използват насаждения отговарящи на БДС, които са определени в зависимост от овощния вид и използваната подложка. Например при качествени ябълкови дръвчета при силно растяща подложка са тези с височина на стъблото 110 см, дебелина на ствола на 15 см от мястото на присаждане – мин. 1.2 см и с наличие на най-малко 3 скелетни корена с дължина над 20 см. При черешовите дръвчета, независимо от използваната подложка стойностите са – 100 см, 1,0 см, наличието на най-малко 3 скелетни корена с дължина 20 см. Всички дръвчета трябва да са снабдени с етикети, обозначаващи овощния вид, сорта, подложката номера на стандарта и идентификацията на производителя. На освободените от особено опасните вируси и микоплазмени болести се поставят и допълнителни зелени етикети. През 1991 година Европейската организация по растителна защита оповести схемата за производството на сертифицирани, свободни от вируси или тестирани за вируси овощни дръвчета и подложки. България и страните членки на ЕС се съобразяват с директивата 92/34 от 28.4.1992 година за търговия на овощен материал, предназначен за размножаване или за производство на плодове. Целта на тази директива е да гарантира качеството на посадъчния материал в страните от ЕС след отпадане на границите в Общността. Сертифицираният материал трябва да бъде от сортове,които са вписани в Официалната сортова листа на България и размножаването на този материал трябва да следва отделните етапи на схемата. За да се даде възможност на производителите и разсадниците да получат бързо сертифициран материал, е одобрен проект, с помощта на който се осъществява внос на сертифициран посадъчен материал от икономически важни видове и сортове за създаване на маточна база и на четири места в България са създадени маточни градини за калеми. Това са Пловдив, Троян, Кюстендил, Севлиево, и на две маточни градини за подложки, а именно- Пловдив и Севлиево. Същевременно се произвежда и сертифициран материал от важните за страната ни български сортове.