Основно условие за икономичността на отглеждането на говедата с насока за месо е храненето да бъде колкото се може по-евтино.

От кравите с насока за месо не се очаква голяма продуктивност, затова освен за поддържане на организма трябва да се дават хранителни вещества за поддържане на бременността и за получаването на толкова мляко, с колкото да може да се изхрани едно теле. От дадените в повече хранителни вещества не може да се очаква по-голяма продукция, така че прекалено обилното хранене не само че е ненужно, но би довело и до увеличаване на производствените разходи. С оглед на това възниква възможност основната дажба да се състои от фуражи, съдържащи влакнини, а също така и от вторични продукти, които са с по-ниска хранителна стойност. Във фуражите с ниска хранителна стойност (слама, царевични стъбла и др.) съдържанието на енергия, която трябва да се преобразува за поддържане на живота, е 4 пъти по-голямо от съдържанието на енергия, която може да се преобразува в продукция. Необходимостта от енергия за поддържане за разлика от енергията за продуктивност може да се покрие с фураж, който има по-ниска хранителна стойност.

Основни фуражи трябва да бъдат пасищната трева, царевичакът, сламата, сеното, силажът. Кравите за месо с телета-бозайничета трябва да се хранят така, че на всеки 100 кг живо тегло да получават 1,6-1,7 кръмни единици, 170 гр. смилаем протеин, 12 гр. калций, 8 гр. фосфор и 70 мг каротин в денонощие. За 1 крава за месо са необходими средно 7,5-7,8 кръмни единици в денонощие, за юниците - 6-6,6 кръмни единици.

В началото на зимата животните от основното стадо трябва да бъдат добре охранени, а преди излизане на пасището - средно охранени. Само в такъв случай те добре използват пасището и изразходват по-малко от другите фуражи. Препоръчва се зимната дажба на кравите за месо да има следния състав (в % от хранителната стойност): груби фуражи 35-40, силаж 40-45, концентриран фураж 15-18; за сухостойните крави и юниците във втората половина на бременността: груби фуражи 40-45, силаж 25-30, концентриран фураж 20-30.

През лятото говедата за месо се отглеждат на пасището, използват ливадите след окосяване, стърнищата, площите със силажни и втори култури. При недостиг на пасища в зеления конвейер се включват едногодишни и многогодишни треви, царевица, сорго и др. Кравата с телето за едно денонощие консумира 55-60 кг зелена маса.

В храненето на кравите с насока за месо съществуват два критични периода, които влияят непосредствено върху икономиката на този клон от животновъдството. Единият е по време на заплождането. Много е важно през този период животните да бъдат в добра развъдна кондиция. Ако пасището и основните фуражи са лошокачествени, препоръчва се добавянето на 1-2 кг концентриран фураж. Другият критичен период е последната третина на бременността. Много важно е през този период кравите да не загубят от теглото си, затова храненето трябва да бъде на равнище, по-високо от средното. Загубата на теглото може да се предотврати чрез осигуряване на хранителни вещества, които са с около 20% повече от нормите за поддържане. Това същевременно може ла се смята и за минималната необходимост от хранителни вещества.

Два месеца преди отелването кравата трябва да бъде в добра развъдна кондиция, защото по-късно при тежко отелване тя ще се възстанови трудно. Ако храненето на кравите през този период е недостатъчно, ще се раждат слаби и нежизнеспособни телета, но ако то е над необходимото, ще преобладават трудните раждания, като и двата типа хранене в еднаква степен увеличават загубите.