Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи организира община Добричка. Той ще се проведе на 28 септември от 9 ч. в сградата на кметската администрация.

За наем от 5 години са определени общо 793 дка от общинския поземлен фонд, разположени в 36 населени места.

Началната тръжна цена на нивите от трета категория е 80 лв./дка, от четвърта категория – 78 лв./дка, а от пета – 77 лв./дка.

За земите от осма и девета категория наддаването ще стартира съответно от 69 лв./дка и от 64 лв./дка. Най-голям е парцелът в село Черна – 147 дка, който е пета категория с начална тръжна цена от 11 322 лв.

Също за пет години ще се отдадат общо 58 дка ниви, разположени в границите на населените места. Имотите са в 18 села и са малки по размери, като най-големите от тях са по 4, 5 и 6 дка. Нивите в регулация са обявени с начална тръжна цена от 56 лв./дка. 

На същия търг община Добричка излиза със земи в границите на населените места, които са за наемане в срок от две години. За тях кандидатите ще наддават от 56 лв./дка.

Желаещите ще имат възможност да закупят и общо 6 дка, разположени в землищата на селата Божурово, Дончево и Ловчанци. Най-скъпи са имотите в село Дончево, в което за 690 кв.м е обявена начална цена от 8 596 лв. без ДДС, а за 650 кв.м – от 8 099 лв.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, кооперации, еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон. От община Добричка посочват, че през последните три години те не трябва да имат задължения по договори за ползване на общински имоти или задължения за ползване на полски пътища.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден съвместно с кметовете или кметските наместници на селата, в които попадат нивите.