Европейската комисия (ЕК) представи предварителните резултати от своето проучване за намяване на административната тежест за земеделските стопани.

Достъпно онлайн на всички езици от 7 март до 8 април, проучването получи близо 27 000 отговора. Подробен анализ на получените отговори ще последва през втората половина на годината, но предварителните данни показват, че най-голям отклик на запитването са дали земеделските стопани - 81% от отговорилите на въпросите на ЕК. Отговори са дали и консултанти и фермери, които не се възползват от интервенциите по ОСП. 10% от анкетираните са собственици на малки стопанства до 5 ха, докато 39% работят в стопанства от 5 до 50 хектара. 

Средният размер на стопанствата в Европейския съюз е 17,4 хектара. Най-силно застъпени са производството зърнени и други полски култури, следвани от животновъди, лозари и винари и производители на масла. 

Проучването показва, че 33% от анкетираните губят повече от 6 дни всяка година в решаването на административни задачи, свързани със заявления за помощ по ОСП, включително документация за обвързаност с условия.

За 24% от тях тях времето, което посвещават на бюрократични занимания е от 5 до 6 дни, а 38% отделят от 1 до 4 дни за подобни дейности. Много голям дял от земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане по ОСП (78 %), се налага да използват някакъв вид външна помощ, за да подготвят и подадат своите заявления. Помощта се предоставя от сдружения на земеделски производители и кооперации в 36% от случаите, от частни компании като консултантски фирми или банки (25%) или от публични органи за 18% от анкетираните.

На ръба: Фермерите се задушават от бюрокрация и кризи. Оцеляването им е застрашено

Половината от анкетираните, кандидатстващи за подкрепа по линия на ОСП, не използват мобилни устройства, за да предоставят на властите снимки с географски данни. От 50%, които използват мобилни устройства за тази цел, около половината имат проблеми с него, по-специално защото го намират за отнемащ време, не е лесен за използване или липсва обратна връзка за точността на предоставената картина.

Що се отнася до проверките на място през последните 3 години, 36% от стопанствата, обхванати от проучването, са били посетени веднъж, докато 16% от стопанствата са били подложени на поне 3 проверки. Тези посещения могат да включват и инспекции, които не са свързани с ОСП. Подготовката и проследяването на тези проверки на място са изисквали между половин и един работен ден за 63% от проверените земеделски стопани. 

В предложенията си за намаляване на административната тежест Комисията обяви, че ще опрости методологията за някои проверки, като целта е да се намали броят на посещенията в стопанствата от националните администрации с до 50%. Тази мярка отговаря пряко на исканията на държавите членки. С по-малко посещения от администрацията земеделските стопани ще имат повече време, което да посветят на основната си работа.

Предвижда се да бъдат проведени индивидуални интервюта със земеделски стопани и организации на фермери, за да се направи по-задълбочен анализ на ситуацията, оповестяват от ЕК,, като ще последва и доклад с препоръки за опростяване на процедурата на различните нива - европейско и национално. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg