CAP4US

За Кампания 2024 по интервенциите за обвързаната подкрепа фермерите ще получат над 120 млн. евро. За секторите „Мляко“ и „Месо“ бюджетът е 63 531 134 евро, а за „Плодове и зеленчуци“ – 58 198 746 евро. Това стана ясно по време на информационни срещи с над 200 земеделски производители в Ямбол и Бургас.

Четете още: Кампания 2024: Новостите при обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци

Мляко


За сектор „Мляко“ ще се извършват административни проверки за регистрация в системите за регулиране на пазара. Земеделският стопанин трябва да отговаря на определени изисквания:
•    когато реализира сурово мляко чрез първи изкупвач на сурово мляко, трябва да има сключен договор за това; и/или
•    когато реализира чрез директни доставки, трябва да има регистрация по Наредба № 26/14.10.2010 г.; и/или
•    когато е със затворен цикъл на производство, следва да има регистрирано млекопреработвателно предприятие, вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход. 

Месо


При сектор „Месо“ административните проверки ще се извършват в „Системата за идентификация и регистрация на животните“ (СИРЖ) на БАБХ за установяване движението на животните. Фермерът следва да има:
•    издадено ветеринарно медицинско свидетелство (ВМС) за придвижване/ транспортиране на селскостопански животни; или 
•    документ за придвижване към държави от ЕС, или трети страни за животните, реализирани за клане, износ или продажба в други стопанства. 

Плодове и зеленчуци


При интервенциите за плодове и зеленчуци изискването за предоставяне на документи за закупени семена и посадъчен материал се заменя с изискване земеделският производител да предоставя опис, заверен от агроном. 

Запазва се възможността да бъдат предоставяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, издадени на името на бенефициента. 

Земеделският заместник-министър Капитанов информира стопаните, че е утвърден бюджет по схемата на държавна „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“, която ще се прилага през настоящата година. 

През тази седмица се очаква да бъде утвърден и бюджет за държавна помощ за подпомагане на трапезни картофи, култивирани гъби и черупкови плодове.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US