Държавите-членки ще обсъдят в понеделник по време на заседанието на Съвета по селско стопанство, документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани.

Четете още: Европейските фермери продължават да искат промяна

 

Пакетът включва краткосрочни и средносрочни мерки, които ще доведат до опростяване на европейската политика в земеделието. 

Предвижда се следващият месец Комисията да започне онлайн проучване, насочено пряко към земеделските стопани. Тази консултация ще помогне да се установят техните основни източници на безпокойство и да се разберат източниците на административна тежест и сложност, произтичащи от правилата на Общата селскостопанска политика, както и от други правила на Европейския съюз за храните и селското стопанство, и тяхното прилагане на национално равнище. Според чиновниците в Брюксел, това проучване ще предостави още през лятото по-ясна картина на основните административни пречки, които земеделските стопани възприемат и пред които са изправени. Резултатите от него ще бъдат включени в по-подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г.

Освен това от Брюксел предлагат краткосрочни и средносрочни мерки, които биха могли да доведат до известно облекчение както за земеделските стопани, така и за националните администрации, които са първото звено за контакт за земеделските стопани.

В какви области ЕК планира да въведе опростявания?

•    Европейската комисия предлага да се опростят някои от изискванията за обвързаност с условия, които земеделските стопани в ЕС трябва да спазват. Наборът от основни стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), които всички земеделски стопани трябва да спазват, за да получат подпомагане по общата селскостопанска политика, се оказа труден за прилагане при определени обстоятелства.

Комисията вече предприе действия, като предостави за 2024 г. частично освобождаване от правилата за земята, оставена под угар, т.нар. ДЗЕС 8. Сега предлага да се променят правилата за първия стандарт (ДЗЕС 1), който налага изискване за поддържане на постоянно затревените площи. Съгласно това изискване бившите животновъди с големи пасища, принудени да преминат към производство на полски култури поради смущения на пазара в сектора на месото и млечните продукти, могат да бъдат приканени да преобразуват отново обработваемата си земя в постоянно затревени площи. Това задължение би могло да доведе до загуба на доходи за съответните земеделски стопани. 

Комисията предлага тези правила да бъдат изменени до средата на март.

Ще се направи преглед на това кои селскостопански практики могат да бъдат възможни през чувствителни периоди при изпълнението на задължението за покриване на почвите съгласно ДЗЕС 6. Комисията също така насърчава всички заинтересовани страни да споделят мнението си относно административната тежест, която може да бъде свързана с Директивата за нитратите. Това може да се направи чрез онлайн обществената консултация, която ще се проведе до 8 март 2024 г.

•    Комисията предлага да се опрости методологията за някои проверки с цел намаляване на броя на посещенията в земеделските стопанства от националните администрации с до 50 %. Тази мярка отговаря пряко на исканията на държавите членки. Предвижда се да се рационализира и изясни как да се оценява качеството на системата за мониторинг на площта. Последното е система, основана на автоматизиран анализ на сателитни изображения от „Коперник“, чиято цел е да се намалят инспекциите в земеделските стопанства, да се помогне на земеделските стопани да избягват грешки и да се налагат санкции, както и да се улесни докладването. С по-малко посещения на администрацията за управление земеделските стопани ще разполагат с повече време, за да се посветят на основната си работа.

•    Комисията предлага да се изясни използването на понятието „непреодолима сила „и „извънредни обстоятелства“. Тази правна концепция позволява на земеделските стопани, които не могат да изпълнят всички свои изисквания на общата селскостопанска политика поради извънредни и непредвидими събития извън техния контрол (като например в случаи на тежки суши или наводнения), да не им бъдат налагани санкции. Това пояснение ще подпомогне националните администрации при прилагането на тази разпоредба и ще гарантира еднаквото ѝ прилагане в целия Съюз. Това също така ще подобри сигурността при получаването на подпомагане по линия на общата селскостопанска политика за земеделските стопани, засегнати от подобни злощастни събития.

Освен това в документа се споменават и допълнителни средносрочни мерки, които могат да облекчат тежестта за земеделските стопани, особено за по-малките земеделски стопани, и може да обмисли предлагането на промени в основните регламенти, договорени от Европейския парламент и Съвета през 2021 г.

Едно от предложенията може да бъде освобождаването на малки стопанства с площ под 10 хектара от контрол, свързан със спазването на изискванията за предварителни условия (ДЗЕС). Това освобождаване би опростило значително ежедневната работа на дребните земеделски стопани, които представляват 65 % от бенефициерите по общата селскостопанска политика, като същевременно ще се запазят амбициите в областта на околната среда, тъй като малките стопанства обхващат едва 9,6 % от площите, получаващи подпомагане. Освен това, ако основните регламенти бъдат променени в средносрочен план, би могло да се преразгледа ДЗЕС 8 относно оставената под угар земя, ДЗЕС 7 относно сеитбооборота и ДЗЕС 6 относно почвената покривка, за да се намали допълнително тежестта за земеделските стопани.