На 7 декември 2023 г. Народното събрание прие допълнение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а именно:

„Чл. 22з. Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение, като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.“

Съгласно заключителните разпоредби на същия закон, ако Европейската комисия се произнесе до 30 април 2024 г., данъчното облекчение може да се прилага и
за 2023 г.

Господин Министър, моля да ми отговорите има ли решение на Европейската комисия към 30.04.2024 г. по нотификация, предприета от българска страна? Ако има, какво е решението на ЕК? 

Това гласи въпрос от депутата и бивш министър на земеделието Иван Иванов към служебният министър на земеделието Георги Тахов. 

А ето и отговора на министъра. 

“С чл. 223 от ЗДДФЛ е въведено ново данъчно облекчение за земеделските стопани-физически лица. Съгласно закона, данъчното облекчение се прилага от 1 януари на годината, в която Европейската комисия се е произнесла, че мярката не е държавна помощ или е съвместима държавна помощ. В тази връзка Министерството на земеделието и храните изпрати запитване до ЕК, дали данъчното облекчение по чл. 223 от ЗДДФЛ представлява държавна помощ и в случай на положителен отговор, каква би била процедурата, която трябва да се следва.”

В отговора се цитира ЕК, според която прилагането на подобна мярка води до избирателно предимство, което би довело до прилагането на правилата за държавна помощ. 

“Освен това физическите лица, които извършват стопанска дейност, могат да бъдат квалифицирани като предприятия, попадащи в обхвата на контрола върху държавната помощ. Специфичните данъчни облекчения за дадена група земеделски стопани обаче вероятно биха представлявали оперативна помощ, която по принцип е несъвместима с вътрешния пазар.

Комисията прави извод, че мярката е насочена към дребните производители - физически лица и предлага като вариант да се разгледа използването на възможностите, предлагани от правилата за помощта de minimis в селското стопанство.

На 10 април Министерството на земеделието и храните е уведомило Министерството на финансите за становището на ЕК.

Към настоящия момент се обсъждат възможностите за прилагането на такъв тип данъчно облекчение за земеделските стопани - физически лица.

Предлаганият от ЕК инструмент за държавна помощ - de minimis, регламентира както индивидуален таван за подпомагане до 25 000 евро за 3 бюджетни години, така и национален таван от 63 624 050 евро. 

В отговора на министър Тахов се уточнява, че аграрното министерство използва този инстумент при възникване на кризи, които изискват намеса на държавата чрез финансова подкрепа.