CAP4US

Опростяване на условията за подпомагане и намаляване на административната тежест при кандидатстването за обвързаното с производство подпомагане за животновъди. Това е акцентът, касаещ сектора, от информационните срещи с фермери за Кампания 2024 по заявяване на директни плащания.

Призив от МЗХ за Кампания 2024: Чертайте през службите по земеделие

Пред земеделски стопани в Пазарджик Кристина Йорданова, експерт в Дирекция „Директни плащания” на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), представи новостите в изискванията тази година.

За сектор „Животновъдство” общият бюджет на обвързаната с производство подкрепа за 2024 г. е 63 531 134 евро.

Подпомагането в млечното направление е за: млечни крави (МлК); млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП); крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП); биволи; за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-ЗП); овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП).

Кристина Йорданова: В тази кампания се премахва необходимостта от доказване на реализацията на ниво конкретно животно.

За да са допустими за подпомагането, животновъдите в направление „Мляко” е нужно да отговарят на поне едно от следните изисквания:


-    Земеделските стопани (ЗС), които реализират сурово мляко чрез първи изкупвач, съгласно член 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС (ЗПООПЗПЕС), следва да имат регистриран валиден договор по реда на чл 55б, ал.5 от ЗПООПЗПЕС и или
-    ЗС, реализиращи мляко и/или млечни продукти чрез директни доставки, следва да имат регистрация по реда на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и/или
-    ЗС със затворен цикъл на производство трябва да имат регистрирано млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти.

Ако земеделският стопанин не отговаря на поне едно от изискванията за реализация на мляко и млечни продукти, финансово подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по съответната интервенция!

Опростяване на условията има и при месодайното животновъдство, където доказването на реализираната продукция ще става чрез извършване на административни проверки в Системата за идентификация и регистрация на животните (СИРЖ) на хранителната агенция за установяване движението на животни.

Ще се изисква да има издадено ветеринарномедицинско свидетелство от СИРЖ или документ за придвижване към държави от ЕС, или трети страни за животните, реализирани за клане, износ или продажба в други стопанства.

Обвързано с производство подпомагане за месодайното животновъдство включва: за месодайни крави (МеК); за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП); за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП), за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-ЗП); за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП).

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US