Те не се различават съществено от тези три говедата.Биволите могат да се отглеждат вързано, свободно и пасищно.При отглеждане в закрити помещения вътрешното рапределение се прави в зависимост от броя на животните,предвидената механизация на производтсвените процеси.

Дължината на леглата при биволици и малакини е 2 м., при малачета от 1,10 до 1,70м в зависимост от възрастта.При проектиране на помещението, в което ще се отглеждат биволите е важно да се спази основното правило – да е топло.В зависимост от броя на животните доенето може да бъде ръчно или машинно.

За определяне на породна принадлежности съвети относно технология на отглеждане, развъдна дейност и др. фермерите могат да се обръщат към отдел

„Животновъдство и генетични ресурси“,

Дирекция „Животновъдство“ и

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.