В тази група има три категории: млади ремонтни свине, достигнали възраст за първо заплождане, повторки след първо покриване и свине за ново заплождане след отбиване на прасетата.

Младите женски свине, определени за ремонт, се докарват в сградите за заплождане на възраст 225-230 дни при 110-115 кг жива маса. Тук престояват най-много 21 дни. През този период всички свине трябва да се разгонят. Онези, които не показват признаци на разгоненост, се проверяват от ветеринарните специалисти и се бракуват или се оставят за следващата разгоненост.

Младите женски свине до разгонването се отглеждат групово - по 4-6 в бокс. Установено е, че при групово отглеждане по-лесно се откриват разгонените свине, особено тези с „тиха разгоненост”. След първото покриване или осеменяване свинете се изваждат от групата и се отглеждат в индивидуални боксове.

Поенето трябва да бъде на воля от биберонни поилки, с чиста и прясна вода.

Най-важното мероприятие през този период е навременното откриване на разгонените свине, за да може точно да се определи времето за аплициране на семенната течност.

Дневният режим, т.е. последователността при извършване на отделните мероприятия, е твърде важно условие за правилното и навременно откриване на разгонените свине и тяхното осеменяване. Дневният режим трябва да има следната последователност:

Сутрин

- Проверка на свинете с нерез пробник (бележат се свинете, показали рефлекс на неподвижност).
- Осеменяване на свинете за трети път.
- Осеменяване (покриване) за втори път на свинете, осеменени за първи път предишния ден следобед.
- Осеменяване (покриване) на откритите сутринта свине.
- Хранене на свинете и нерезите.
- Почистване на помещението, проверка на уредите.

Обедна почивка

Следобед

- Осеменяване (покриване ) на свинете за трети път.
- Осеменяване (покриване) за втори път на свинете, открити и осеменени за първи път сутринта.
- Проверка на свинете с нерез пробник.
- Осеменяване (покриване) на откритите следобед свине.
- Хранене на свинете и нерезите.

Точното време и продължителността на провеждането на отделните мероприятия се определят конкретно за всяка свинеферма в зависимост от броя на свинете и създадената организация, като някои мероприятия може да се извършват и едновременно - откриване на разгонените свине и осеменяване за втори и трети път на откритите предния ден свине.

Препоръчва се откриването на разгонените свине да се извършва поне два пъти дневно с нерез пробник, за да може да се определи най-точно времето за покриване. Доказано е, че овулацията на свинята продължава от 20-ия до 40-ия час след появата на рефлекса на неподвижност. Най-благоприятно за осеменяване (покриване) се смята времето от 20-ия до 36-ия час след началото на еструса.

При изкуствено осеменяване в една разгоненост може да се правят по три осеменявания, което увеличава процента на заплодените свине и повишава плодовитостта.

Свинете, които са се разгонили повторно, престояват в категорията също 21 дни до появата на следващата разгоненост. Отглеждат се в групови или по-добре в групово-индивидуални боксове. Храненето на тези свине се съобразява с телесното им състояние и с поддържането на развъдна кондиция. При някои от свинете се налага лечение и стимулиране на разгонеността с хормонални препарати. Животните, които не покажат признаци на разгоненост до 21-ия ден, се бракуват.

Свинете, показали признаци на разгоненост по-късно от 21-ия ден след осеменяването, се смятат за условно здрави и трябва да бъдат подробно изследвани.

Третата група са свинете майки, върнати за заплождане след отбиването на прасетата. Те трябва да престоят в категорията 12 дни. За да може да се следи престоят на всяко животно, води се дневник за запложданията. Животни, които не покажат признаци на разгоненост в предвидения срок, се преглеждат от ветеринарния лекар и се лекуват или се бракуват. Най-добре е тези свине да се отглеждат в индивидуални боксове. Установено е, че при събиране на свинете в група през първите няколко дни се водят борби за надмощие, които често са продължителни и упорити. Обикновено лидерски позиции си извоюват най-тежките свине, а това са животни с ниска плодовитост, които са изгубили малко от живата си маса през периода на кърмене. Подчинени остават свинете, които са отгледали големи прасила и са отслабнали повече. Подчинените свине най-често не си дояждат, отслабват и са отпаднали. Разгонеността им протича нормално, но при тях повторното разгонване е по-често. По този начин се води една неволна негативна селекция. Ето защо се смята, че индивидуалното отглеждане на тези свине е най-целесъобразно. Малко по-евтино е груповото отглеждане с индивидуални места за хранене. При това индивидуалните места може да се пресметнат така, че на три свине да се пада едно място, като животните се хранят на смени.

Поенето трябва да бъде на воля, най-добре от биберонни поилки.

Откриването на разгонените свине и покриването им са както при другите две категории.

Боксовете се почистват ежедневно. Измиването с вода трябва да се прави при крайна необходимост, защото се увеличава относителната влажност, свинете се мокрят и през зимата могат да заболеят от бронхопневмония.

Най-важното мероприятие при отглеждането на незаплодените свине е навременното откриване и правилното покриване на свинете. Грешките през този период са причина за оплождането на малко яйцеклетки. Наред с условието свинята да бъде в подходящо телесно състояние е важно тя и нерезът да са спокойни преди, по време и след покриването. Ето защо важен фактор за успеха на заплождането е внимателното, спокойно отнасяне към животните.