От доста време в страната широко се предлагат едномесечни пилета за нуждите на личните стопанства. Възрастта им не е точно определена, но обикновено е в границите от 20 до 40 дни. Като практика отглеждането в големи групи на малките пилета, веднага след излюпването, е добро и полезно нещо. При този начин на отглеждане се създават възможности за осигуряване на най-благоприятни условия за пилетата – микроклимат, хранене, здравеопазване. При отглеждането на големи групи става възможно и изгодно използването на по-големи помещения, в които се прилагат съвременни, технически сигурни решения за отопление, за вентилация и осветление. Осигуряват се и останалите технологични норми и изисквания за тази възраст и може да се отглеждат добре развити и здрави пилета, от които следва да се очаква добро развитие и продуктивност и след това. Тези условия не може да се създадат във всеки дом при отглеждането на малък брой пилета.

При отглежданена малки пилета в големи групи във ферми или стопанства има възможност за разделното им отглеждане по прoдуктивно направление. Когато се предлагат пилетата за продажба ще може точно да се отговаря на търсенето за личните.

Внимавайте, има много недобросъвестни търговци, които предлагат птици с неизвестен и съмнителен произход стопанства.

Не само е възможно, но е и задължително пилетата да се предлагат според исканията им – от породи и хибриди за месо, за яйца, или от комбинирано направление. За разделното отглеждане на пилетата най-напред е нужна добросъвестност на хората, които ги предлагат. Осигуряването на еднодневни пилета с известен произход може да става по предварителна договорка с големите ферми и люпилни. Така ще се избегне отглеждането в една група на пилета от различни продуктивни направления, няма да се допуска и смесването на пилета на различна възраст. Няма да става и объркване и заблуждаване на хората при покупката, няма да се предлага „шарения”, а да се казва дали се предлагат такива пилета, каквито иска купувачът.

Този начин на отглеждане може да бъде и гаранция за това, че предлаганите пилета произхождат от здрави родителски стада и при тях са взети необходимите ветеринарномедицински мерки за тази възраст. Накратко казано, може да се твърди, че на тези пилета е даден сигурен старт за по-нататъшен нормален растеж и развитие и за по-добра носливост при кокошките.

В практиката обаче не всичко се прави така добре. Все още има, и то немалко хора, които смятат, че това е само една възможност за добра и сравнително бърза печалба. На много места масово се предлагат съмнителни пилета – с неизвестен и неопределен произход, без определено продуктивно направление, неизравнени по възраст, без взети при тях необходими ветеринарни мерки.

И често – доста „шарени”, продукт на различни любителски кръстоски, които се предлагат с оправданието, че „такива търсят хората”. Има и случаи, когато се продават и мъжки пилета от яйценосно направление, размесени с други пилета. Такива пилета, като правило, се бракуват още в люпилните при сексирането, защото те, дори след 4-5-месечно отглеждане, не са годни и добри за клане.

Всички тези трикове на търговците, освен че са неморални и некоректни към купувачите, оказват и сериозно отрицателно влияние върху общото състояние на птицевъдството в личните стопанства. То продължава да бъде нископродуктивно, скъпо и неефективно и често се лишава от предимствата на „домашно произведените яйца и птиче месо”. Добре е за състоянието на предлагането, търговията и гаранциите при осигуряването на пилета за личните стопанства не само да се правят констатации, а да се вземат мерки, като се осигури сериозен контрол от ветеринарните служби и от общинските органи. Може също значителна част от тази дейност да се поеме от големите птицевъдни ферми и стопанства. Това ще бъде първата гаранция, че резалтатите в птицевъдството на личните стопанства – по-добри.