Съществуват две основни технологии за отглеждане на кокошките за яйца: клетъчно и подово. По-широко разпространено е клетъчно отглеждане, но подовото също намира широко приложение при кокошките родители за получаване на оплодени яйца.

Клетъчно отглеждане на кокошки за яйца

При клетъчното отглеждане кокошките са поставени в батерии и в тях те остават за около една година - времето, което обхваща един яйценосен цикъл.

Клетъчните батерии са съставени от отделни клетки. Батериите може да са едно- или многоетажни, понякога етажите достигат до 5-6. Най-разпространени са триетажните клетъчни батерии. Те имат дължина 70-90 метра и се монтират в специално построени помещения. В зависимост от широчината на помещението в него се монтират няколко батерии. В една обзаведена с клетъчни батерии сграда се отглеждат до 15-20 хиляди кокошки носачки. Цялата партида носачки се настанява наведнъж в клетките колкото е възможно за по-кратко време. В края на отглеждането всички кокошки се изваждат и се изпращат в птицекланица. Помещението остава празно, почиства се и се измива. Помещението и инвентарът в него се дезинфекцират трикратно. След това сградата се заключва и престоява поне две седмици чиста и дезинфекцирана преди вкарването на следващата партида птици.

Работниците трябва да влизат във птицефермата през специално обзаведена стая с баня, където се преобличат и изкъпват. Външни лица не се допускат при птиците.

Клетъчното отглеждане на кокошките носачки, а и на други категории птици изисква по-сложно обзавеждане и по-строго спазване на определени зоохигиенни норми.

Бял легхорн - най-разпространената порода кокошки за производството на яйца

Гъстотата на отглеждане на кокошки-носачки е много важно условие за добрата продуктивност и високата преживяемост на птиците.

Всяка клетъчна батерия е комплектувана с:

  • - хранителни линии,
  • - капкови поилки за всяка клетка,
  • - скреперно устройство за почистване на тора,
  • - ленти за събиране на яйцата.

 

Въздухът в помещенията се обменя чрез вентилационна система.

Сградите за промишлено отглеждане на носачки нямат прозорци. Осветлението е изкуствено и се контролира продължителността на деня. При пронасянето осветлението е включено 10 часа и постепенно светлата част на денонощието се увеличава до 16-17 часа. Дължината на деня никога не се намалява по време на яйценосния период, защото това може да доведе до намаляване или дори до прекратяване на яйцеснасянето.

Интензивността на осветление също се контролира. Много силното осветление прави птиците нервни, понякога може да започнат да се кълват една друга или да кълват яйцата си. Твърде слабото осветление потиска носливостта.

При клетъчното отглеждане на кокошки за яйца работата на гледачите е улеснена, защото всички процеси са механизирани и автоматизирани. Необходимият фураж се доставя със специализирани коли и от тях с шнеково устройство или под налягане се стоварва в специални бункери, от които пак с шнеково устройство достига до хранителните линии, които разнасят смеската до всяка клетка. Цялата система работи автоматично и се включва два пъти на ден.

Носачките имат постоянен достъп до вода за пиене. Във всяка клетка има капкова поилка, която пуска вода само когато кокошката клъвне висящото метално стъбло на клапана.

Недоимъчни заболявания при пуйките

Подът на клетките е мрежест и наклонен напред. Изпражненията падат през мрежата в шахта или на лента и се изхвърлят навън от лентата или от скреперно устройство, монтирано в шахтата под батерията.

Наклоненият под на клетките позволява снесените яйца да се търкалят бавно извън клетката и да попадат на лента. Лентата изнася яйцата до края на батерията. Специално устройство сваля яйцата от горните етажи на батерията и чрез напречен транспортьор яйцата се изнасят в сервизно помещение, където ръчно или автоматизирано се нареждат на овоцелови картони и се изпращат всекидневно в склада за яйца.

При клетъчно отглеждане на подрастващи носачки технологията на отглеждане е сходна, но не съществува система за събиране на яйцата и височината на хранилките и поилките може да се променя с възрастта на птиците.

Трябва да се има предвид, че в Европейския съюз, с директива 1999/74/EG, която влиза в сила от 31.12.2011 г., се забранява отглеждането на кокошки-носачки в клетки под 750 см2.

Хуманно отглеждане на кокошки-носачки

Евростандартите за хуманно отглеждане на кокошки-носачки изискват в т.нар. евроклетка, на всяка птица да се пада жизнено пространство от 750 квадратни сантиметра. Кокошките трябва да имат специални екстри като място за снасяне в самата клетка, гнездилка, системи за раздаване на храна и пясък, поилка и дори място за търкане на ноктите.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Японски пъдпъдък - устойчив на редица заболявания

Зърнени житни фуражи за птици

Можете да получите повече от зимните носачки