Насоки за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти“ публикува Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Тръгват проверки на здравословното състояние на пчелните семейства

Със заповед на ресорния министър се определят критериите за местоположение на биологичните пчелини, които включват анализ на заобикалящата растителност, възможни източници на замърсяване, сметища и други в трикилометровия диапазон около пчелните кошери.

Насоките се включват в договорите, сключени между операторите пчелари и контролиращите лица и следва да се прилагат на всеки етап от процеса на сертификация и контрол на биологични пчелни продукти, извършван от контролиращите лица”, пишат от министерството и изброяват изискванията съгласно Европейския регламент

Нормативни изисквания:
  • „Пчелините се разполагат така че в радиус от 3 км от площадката на пчелина източниците на нектар и полен се състоят предимно от биологично отглеждани култури и/или естествена растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо екологично въздействие“. (Не важи за области, където няма наличие на цъфтящи растения или когато кошерите са в латентно състояние през зимните месеци).
  • „Пчеларят представя на надзорния орган карта в съответен мащаб, указваща местонахождението на кошерите. Когато такива области не са уточнени, в съответствие с член 13, параграф 2, пчеларят представя на надзорния или контролния орган съответните документация и доказателства, включително, при необходимост, подходящи анализи, показващи, че районите, до които пчелните семейства му имат достъп, отговарят на условията, посочени в настоящия регламент."
  • „Пчелините се разполагат на достатъчно разстояние от източници, които могат да причинят замърсяване на пчелните продукти или увреждане на здравето на пчелите“.

Критериите за изпълнение на изискванията са за не по-малко от 51% от източника на нектар в трикилометровия радиус да са биокултури, гори и естествена растителност. Също така пчелинът трябва да отстои на 3 км от сметища, складове за съхранение и инсталации за изгаряне на пестициди, от центъра на населени места с установено замърсяване на почвата, от индустриални зони с медодобивна или металургична промишленост.

Биопчелините не могат да се намират и на по-малко от километър разстояние от автомагистрала. В текста се посочва още, че е подходящ за биопчелите район е община, на чиято територия няма град с над 30 000 жители.

В картата, която биопчеларят е нужно да има, трябва да са посочени и денивелация, релефни образувания или други защитни обекти, които могат да предотвратяват полетът на пчелите в нежеланата посока. 

Необходими документи
  1. Копие от Удостоверение за регистрация на животновъдния обект в Българска агенция за безопасност по храните (БАБХ) с отбелязани GPS координати на пчелина. 
  2. Доказателство, че е регистриран в Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) на БАБХ и копия на получените известия по електронна поща за растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
  3. Анализ на медоносната растителност в радиус от 3 км от площадката на пчелина, който включва най-малко следното: карта с GPS координати на пчелина и очертана зона в радиус от 3 км, чрез Системата за електронни услуги на ДФ"Земеделие" (СЕУ); таблица с вида на растителността в определения диапазон (актуализира се ежегодно).

„Картата следва да включва информация за физическите блокове (с техния №, площ) и начина на трайно ползване (НТП), в рамките на очертания радиус. В допълнение на картата се отбелязват всички потенциални източници на замърсяване и защитните обекти”, се казва в насоките на министерството. 

4. Доказателства (на хартиен и/или електронен носител) или декларация за извършената от пчеларя проверка за спазване на отстоянията на пчелините от източници, които могат да причинят замърсяване на пчелните продукти или увреждане на здравето им 

Важно:

"Пчелин, чието местоположение отговаря на изискванията при първоначалното му включване под контрол, но в следствие на прилаган сеитбооборот от земеделските стопани в района, през следваща година медоносната растителност в 3 км. радиус около площадката на пчелина е надвишила 49% от общата медоносна растителност, контролиращото лице задължително взема проба от пчелния мед, добит от пчелина в съответната година", пише в текста на насоките.

В случай, че контролиращото лице има съмнение или установи несъответствие с предоставените данни, той може да вземе допълнителни проби и/или да откаже включване в Система на контрол за биологично производство на пчелин. Целият текст на насоките може да видите тук.