Наръчник за земеделски стопани, обработващи земя (фермери), и пчелари при регистрацията и ползването на Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности (ЕПОРД) публикуваха от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Системата за регистрация за пръсканията вече е достъпна

В уеб базираното приложение потребителите ще могат да въвеждат и получават информация за планираните мероприятия, свързани с третиране с продукти за растителна защита. Системата автоматично ще генерира и изпраща уведомления до пчеларите по електронна поща, както и SMS.Те ще получават от регистрираните потребители, които са маркирали наличието на пчелин в радиус от 3 км около третираните площи. 

"В системата се запазва информация за планираните мероприятия и продукти за растителна защита, която да е достъпна на последващ етап. Изборът на площи за третиране се извършва въз основа на слой площи, допустими за подпомагане (ПДП) от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП)", уточняват от Агенцията.

Регистрацията в платформата започва с определяне на вида дейност – фермер, пчелар или фермер, който отглежда пчели. Следва въвеждане на e-mail, номер на сертификат или номер на пчелин, които системата проверява за валидност.

Ако е избрана роля „Пчелар“, системата изпраща e-mail с линк за активация на профила. При посочена роля „Фермер“ се изпраща e-mail с линк за активация на профила и SMS с код за валидация до мобилния номер от базата данни, съответстващ на номера от сертификата. 

При регистрация фермерите могат да потърсят и копират номера на сертификата си от регистъра на лицата, които притежават сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията. Пчеларите пък могат да видят в удостверението си от ОДБХ за животновъден обект номера на пчелина си.

"При вписани два регистрационни номера (нов и стар) използвайте данните, посочени като стар регистрационен номер на обекта в издаденото удостоверение за регистрация", подчертават от БАБХ.

След първоначален вход в системата се визуализира екран с информация за нейното използване. Ако сте пчелар, е необходимо да добавите позиция за всеки пчелин на картата. Това става чрез бутона „Добави пчелин“ на „Начална страница“, таб „Пчелини“. След като натиснете бутона, следвайте инструкциите на екрана. Информация за планираните мероприятия ще видите в страница „Уведомления“, както и в „Начална страница“, таб „Мероприятия“. Платформата предлага информация включително за използван препарат, в кой физически блок и какъв е статусът му.

Фермерите пък въвеждат данни в графа „Мероприятия“, където отбелязват новите такива. Това става чрез локация от картата, блока от СИЗП, в който ще бъде извършвано мероприятието, дата, начален и краен час, продукт, площ, доза и култура.

Информацията за пръсканията може да се въвежда не по-късно от 72 часа и не по-рано от 15 дни преди осъществяването им. Мероприятията могат да продължават не повече от 24 часа. 

След запис на мероприятието автоматично се изпраща e-mail и SMS до потребителите с пчелини, попадащи в радиус 3 км около блока, който ще бъде третиран. 

Подробни инструкции, както и контакти за въпроси и сигнали, свързани с регистрацията и ползването на системата, са публикувани на интернет страницата на БАБХ.