Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за пчеларството мина на първо четене в Парламента. Това се случи въпреки предложението на Комисията по земеделие към депутатите да не приемат проектодокумента.

Пчелините да се регистрират само в БАБХ

Новост е, че се премахва двойната регистрация на пчелините. Те вече няма да фигурират в базата данни на кметовете по населени места, а само в областните дирекции по безопасност на храните. Идеята е да отпадне административната тежест. 

С тази промяна обаче не бяха съгласни представители на Националния браншови пчеларски съюз, които бяха изслушани на заседание на Комисията на 16 декември миналата година. Техните мотиви бяха, че регистрацията при кметовете има по-скоро информативен характер за местните власти и не е обвързана с плащане на такса или започване на стопанска дейност. 

Според тях е трябвало министерството на земеделието да разработи нов механизъм на взаимодействие на пчеларите и местните власти, информацията за броя на пчелините да се публикува на сайта на съответната община и да се разработи нов правилник за дейността на комисиите към общините с цел опазване на пчелните семейства.

Промените предвиждат пчелните семейства да се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Остава изискването за наличие на ограда и табелка с регистрационния номер на пчелина, резюмира на своя фейсбук профил Мария Белова – председател на парламентарната земеделска комисия.

Когато постоянните пчелини са разположени в урегулирани поземлени имоти, оградата трябва да осигурява безопасност на обекта и да препятства свободния достъп на хора и животни. Когато са разположени в горски територии, ограждението не трябва да е строителство по смисъла на Закона за устройство на територията.

Изключение от изискванията за ограждение и табелки е направено за пчелини, които се намират в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Прецизирани са текстовете, свързани с данните в регистъра на пчелните семейства на подвижно пчеларство, който се води в кметствата. Дадена е легална дефиниция на понятието „временен пчелин“, а именно място, върху което временно се настаняват пчелни семейства за практикуване на подвижно пчеларство.