Субсидиите, които могат да бъдат прехвърлени между мерки и подмерки на ПРСР, са общо 69 546 919 евро от ЕЗФРСР, или 82 713 090 евро публични средства, показва равносметка на Управляващия орган (УО) на ПРСР. Той излиза и с няколко предложения, които ще бъдат представени за обсъждане на предстоящото заседание на Комитета по наблюдение.

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Вече ви информирахме за някои от възможните промени във финансовия план, които засягат бюджетите на извънредната мярка 21, подмярка 7.3 за широколентовия интернет, подмярка 4.1 за инвестиции и мярка 12 за плащанията по Натура 2000

Ето какво още да очакват фермерите по мерки, които пряко ги касаят.

Подмярка 4.2

Към 1 ноември целият разполагаем бюджет на подмярката за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти е ангажиран в приеми. В резултат на анекси/анулиране обаче има остатък в размер на 11,5 млн. евро. Той може да се прехвърли към други мерки/подмерки, планира УО на ПРСР.

Мярка 5

Към 1 ноември след проведените приеми по двете подмерки на мярката за биосигурност са постъпили заявления за общо 14 млн. евро. Общият й бюджет е обаче 31,5 млн. евро, което означава, че остават едни над 17 млн. евро. 

Ето защо се предвижда стартиране на втори прием по подмярка 5.1 с бюджет от 13 млн. евро, а останалите 4 млн. евро да бъдат прехвърлени към вече отворени приеми от други мерки на ПРСР. 

Подмярка 6.4.1 

Към 1 ноември 68 млн. евро от индикативния бюджет на подмярката за инвестиции в неземеделски дейности е ангажиран в приеми. Неизползвани са 9,8 млн. евро, заедно с които има остатък за прехвърляне към други мерки/подмерки в размер на над 29 млн. евро.

Мярка 14

За последните три кампании общо разплатените средства за хуманно отношение са 6,7 млн. евро при наличен бюджет от 35,8 млн. евро. Към 1 ноември остават за прехвърляне към други мерки/подмерки общо 19,1 млн. евро. Тази сума е след ангажиране на 8 млн. евро за кампании 2020 и 2021, уточняват от УО на ПРСР.

Други мерки с остатъчен бюджет, за които се споменава, са:

•    Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
•    Подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“;
•    Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.

Има и такива с недостиг, на които ще се дадат пари, като:

•    Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
•    Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“;
•    Подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
•    Подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Плановете на УО на ПРСР са общо прехвърлените средства между мерки и подмерки да бъдат 69 516 103 евро от ЕЗФРСР, или 81 783 651 евро публични средства. Последна дума обаче ще има Комитетът по наблюдение, така че сме в очакване.