Скоро предстои заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, на което Управляващият орган (УО) ще излезе с предложения за промени във финансовия план на програмата. Едно от тях засяга компенсаторните плащания по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“.

Статистика: Какво е направено по ПРСР за 4 години

Данните показват, че подмярка 12.2. „Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000“ е с индикативен бюджет от 1 871 027  евро публични средства, а подмярка 12.3. „Компенсаторни плащания за земеделски площи в речен басейн с план за управление“ – 15 000 000 евро. Двете подмерки обаче не могат да стартират до края на програмния период.

Причината е, че към момента все още не е налична актуална информация за горските територии във формат Географска информационна система (ГИС). Тъй като това са компенсаторни мерки, е нужно тези територии да бъдат включени в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

УО и Изпълнителна агенция по горите работят върху определяне на горските територии, които имат нужда от подпомагане по допустимите за прилагане дейности. Определят се и критерии, по които ще се избират най-подходящите площи по всяка предложена дейност.

Междувременно Министерството на земеделието (МЗХГ) стартира проект за прехвърляне на наличната информация за горските територии в ГИС формат. Работи се и върху поддържане на информационната система, която да отразява промените в горските територии след одобряването на всеки нов горскостопански план. Нещо, което към момента не е факт. 

Ето защо УО предлага бюджетите на подмерки 12.2 и 12.3 да бъдат ползвани само в рамките на подмярка 12.1 „Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000“. Това означава, че почти 17 млн. евро би трябвало да се прехвърлят от второ и трето направления в първото.