България губи малко над 6 млн. евро от Европейския съюз (ЕС), предвидени за проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Наред с това са удържани и други 8 млн. евро отново по ПРСР в периода от 2014 г до 2019 г. Така общата сума нараства на общо 14 млн. евро. Това става ясно от решение на Европейската комисия (ЕК), публикувано в официалния вестник на ЕС на 18 ноември. 

Позиция: Субсидия срещу рента – поредното недомислие!

От документа става ясно, че страната ни допуска най-много грешки при проекти, реализирани от селските общини, които се субсидират на 100% от Брюксел. Това са публични проекти най-вече за прокарване на междуселски пътища, канализация, реновиране на обществени сгради. Най-често бенефициентите по тези мерки са държавни институции, училища, детски градини, читалища, църкви.

До крайното решение за удържането на сумите се стига след 5 години обжалвания и помирителни процедури от страна на българските институции. Финалната санкция, която е наложена на България е в размер на 6 220 106,01 евро, както и размер на удръжки през годините от още 8 млн. евро.

В таблицата по-долу ясно са посочени причините за наложените на България удръжки. Най-често това са финансови грешки в одитирани процедури за обществени поръчки на публични бенефициенти. Първоначалните глоби за страната ни са били за 70 млн. евро, но след 5 години помирителни обжалвания са намалени до 6,2 млн. евро финансова корекция и 8 млн. евро удържания, направени или признати от ЕК.

„6 млн. евро са плоска санкция за пропуски при провежданите процедури съгласно ЗОП от бенефициентите общини по ПРСР. Санкцията е за финансови години 2014, 2015 и 2016 за провеждани поръчки от общините съответно през 2011 и 2012. Това е много забавено решение на ЕК заради нает от тях външен одитор“, коментира за Агри.БГ изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев.

От решението на ЕК става ясно, че освен на България подобни удръжки са наложени и на други държави членки, сред които Гърция, Естония, Испания, Италия, Литва, Германия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Унгария, Франция, Чехия и Швеция. Общата финансова корекция за всички тях, заедно със санкцията за България, е в размер на 55.9 млн. евро.

Държава членка

Мярка

ФГ

Причина

Вид

Процент на корекция

Валута

Сума

Приспадания

Финансово отражение

BG

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — Leader

2017

Пропуск в основателността на разходите (ОВР, опростени варианти на разходите) за М19.1

ЕДИННА СТАВКА

5,00%

EUR

- 3 929,57

- 1 164,27

- 2 765,30

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — Leader

2018

Пропуск в основателността на разходите (ОВР) за М19.1

ЕДИННА СТАВКА

5,00%

EUR

- 424,12

- 424,12

0,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — инвестиции, публични бенефициери

2014

Финансови грешки в одитираните процедури за обществени поръчки

ЕДИННА СТАВКА

4,95%

EUR

-1 169 370,25

-1 155 315,23

- 14 055,02

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — инвестиции, публични бенефициери

2015

Финансови грешки в одитираните процедури за обществени поръчки

ЕДИННА СТАВКА

4,95%

EUR

-4 388 017,09

-1 888 177,50

-2 499 839,59

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки с единна ставка на подпомагането

2015

Финансови грешки в одитираните процедури за обществени поръчки

ЕДИННА СТАВКА

4,95%

EUR

- 122 639,68

- 52 772,24

- 69 867,44

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — инвестиции, публични бенефициери

2016

Финансови грешки в одитираните процедури за обществени поръчки

ЕДИННА СТАВКА

4,95%

EUR

-8 419 789,55

-4 914 689,05

-3 505 100,50

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки с единна ставка на подпомагането

2016

Финансови грешки в одитираните процедури за обществените поръчки

ЕДИННА СТАВКА

4,95%

EUR

- 209 060,84

- 122 030,25

- 87 030,59

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — Leader

2015

Oсновна проверка за основателност на разходите по M431 — оценка на разходите чрез изчисляване на средната стойност на разходите в бюджета + 10 %

ЕДИННА СТАВКА

5,00%

EUR

- 9 852,87

- 4 197,32

- 5 655,55

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, Leader

2016

Oсновна проверка за основателност на разходите по M431 — оценка на разходите чрез изчисляване на средната стойност на разходите в бюджета + 10 %

ЕДИННА СТАВКА

5,00%

EUR

- 312,42

- 180,54

- 131,88

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — Leader

2017

Oсновна проверка за основателност на разходите по M431 — оценка на разходите чрез изчисляване на средната стойност на разходите в бюджета + 10 %

ЕДИННА СТАВКА

5,00%

EUR

- 643,81

- 190,75

- 453,06

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — Leader

2018

Основна проверка за основателност на разходите по M431 — оценка на разходите чрез изчисляване на средната стойност на разходите в бюджета + 10 %

ЕДИННА СТАВКА

5,00%

EUR

- 13 471,39

0,00

- 13 471,39

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — Leader

2019

Основна проверка за основателност на разходите по M431 — оценка на разходите чрез изчисляване на средната стойност на разходите в бюджета + 10 %

ЕДИННА СТАВКА

5,00%

EUR

- 21 735,69

0,00

- 21 735,69

 

 

 

 

 

Общо BG:

EUR

-14 359 247,28

-8 139 141,27

-6 220 106,01