Ресурсът по подмерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро публични средства за сметка на бюджета по подмярка 21.3, който да бъде увеличен до 10,5 млн. евро. Това е едно от предложенията, които ще се обсъждат на предстоящото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. 

ЕК ни глобява с 6 млн. евро по ПРСР

Ето какво говорят числата дотук и какви точно промени предлага Управляващият орган (УО) на ПРСР относно извънредната мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19”. 

Мярка 21 е с бюджет 54 361 947 евро публични средства, разпределен между три подмерки – 21.1 (COVID 1), 21.2 (COVID 2) и 21.3 (COVID 3). 

Финансирането по подмерки 21.1 и 21.2 е 44 875 425 евро. Към 1 ноември са разплатени 35,9 млн. евро за подпомогнати над 29 хиляди заявления. Прогнозите за разплащане след разглеждане и одобрение на всички останали заявления по двете подмерки са за общо не повече от 1,8 млн. евро.

Подмярка 21.3 разполага с наличния остатъчен бюджет по мярката в размер на 3,7 млн. евро. В рамките на приема са постъпили 211 заявления, за които е необходим максимален ресурс от 10,5 млн. евро.

За да се осигури по-голям ресурс за заявленията в текущия прием по подмярка 21.3 и финансиране на мерки с вече стартирали приеми, УО на ПРСР предлага техническо прехвърляне на оставащите 7 млн. евро, както следва:

•    1 млн. евро публични средства от подмерки 21.1 и 21.2 към подмярка 21.3;
•    6 млн. евро от подмерки 21.1 и 21.2 към други мерки от ПРСР.