Новата стопанска година отдавна започна, но пък краят на календарната е време за равносметки и важни директни плащания. Публикуването на индикативния график беше дълго чакано събитие, но може да се окаже, че изплащането по отделните интервенции ще бъде още по-чакано. Сроковете са доста разтеглени във времето и има доста условности.

Наред с традиционните по това време плащания се очаква и изчистване на Украинската помощ, по която са останали 44 млн. лв. Oт тях 5 млн. лв. ще отидат за доплащането на тавана, който бе увеличен на 280 000 евро. Друга сума ще бъде заложена в нова държавна помощ за покриване на енергийни разходи за фермерите, достигнали тавана. А останалите, ако има такива, вероятно ще бъдат преразпределени като втори транш на всички допустими кандидати.

Основно подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната СЕПП)

 

От 1 до 31 декември се предвижда да бъде разплатена помощта по интервенцията с най-голям бюджет – „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ). Средствата ще бъдат наредени в посочения период, при условие че МЗХ предостави на ДФЗ предварителен слой „Физически блокове“, както и специализирания слой „ПЗП – косене“ към 1 декември. Плащане ще получат всички кандидати с приключили административни и проверки на място.

Преходна национална помощ за овце майки и кози майки (ПНДЖ3)

 

До 10 декември се очаква плащане на преходната национална помощ за овце майки и/или кози майки, обвързана с производството. Одобрените средства са до 22 556 055 лв. Ставката е 41,07 лв. за едно допустимо животно. За сравнение миналата година плащането в пълен размер от над 21 млн. лв. беше направено на 11 ноември 2022 г. при ставка отново от 41,07 лв.

Обвързано подпомагане за животновъди

 

От началото на декември започват оторизациите по интервенциите за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“. Преводите по отделните схеми ще се извършат поетапно – до 31 януари 2024 г. Доказването на реализирана продукция протече в периода от 5 до 31 октомври. Ставките все още не са определени със заповед на земеделския министър.

Втора кризисна помощ за слънчоглед

 

До 31 декември ще бъдат изплатени 19 108 166 лв. по спешната финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед. Кандидатстването по втория прием беше до 10 ноември. Документи се приемаха в Областните дирекции на ДФЗ.

De minimis


Oбщо 47,5 млн. лв. по програма de minimis са осигурени от Правителството. Кандидатстването протече в периода между 20 ноември и 1 декември. Едва след това ще бъдат изчислени и обявени самите ставки. Засега се знае единствено модулацията по брой животни и декари.

Мярка 10 „Агроекология и климат“

 

От 1 до 31 декември следва да бъдат наредени плащанията, при условие че към 1 декември ДФЗ е получил от външните институции всички необходими данни, използвани в рамките на административните проверки.

Мярка 11 „Биологично земеделие“

 

От 1 до 31 декември е предвидено разплащане на субсидиите, само ако към 20 ноември е напълно актуализиран Биологичният регистър, поддържан от МЗХ. Оторизациите по схемите и мерките, при които са налице площи, животни или пчелни семейства, заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство, ще бъдат наредени едва след като завършат всички проверки за биологичното състояние на стопанствата.

Центрове за подготовка и съхранение на плодове и зеленчуци

 

До 22 декември е отворен приемът за изграждане на центрове за съхранение на плодове и зеленчуци. Бюджетът от 15 млн. лв. е осигурен по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 300 000 лв., а максималният - 2 346 960 лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50%.

Прием за инвестиции по Плана за възстановяване

 

До 20 декември тече прием по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Бюджетът е малко над 318 млн. лв. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 30 хил. лв. без ДДС, а максималният – 1 млн. лв. без ДДС. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер на 50% от одобрените разходи.

Зимни пръскания

 

До 12 декември ДФЗ трябва да изплати средствата по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Стопаните, кандидатствали по схемата, отчитаха дейности до 27 ноември.

Срокове за заявяване на пасища по споразумение

 

Вижте какви са сроковете през декември за заявяване на пасища по споразумение съгласно разпоредбите на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), които важат за календарната 2024 г.

Два приема за лозаро-винарите

 

От 1 до 15 декември тече прием на заявления по интервенциите „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“. Кандидатите от лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на ДФЗ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документи за преминато обучение

 

До края на годината кандидати, подали заявление за плащане по няколко интервенции, трябва да докажат преминато обучение. Става дума за Биологично пчеларство в преход (БПП) до 31 декември на първата година, Биологично растениевъдство в преход до 31 декември на втората година и Агроекологични интервенции до 31 декември на втората година от изпълнение на многогодишния ангажимент.

Важни документи по две екосхеми и хуманно отношение

 

От 1 до 31 декември стопани, кандидатствали по две екосхеми, трябва да подадат декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за закупените продукти - фактури и/или фискални касови бележки. Става дума за екосхемата за зелено торене и екосхемата за намаляване използването на пестициди. По същото време трябва да се подаде и дневник за пашуване по интервенцията "Хуманно отношение към животните".