Плащанията от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) ще започнат през декември, обяви изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Георги Тахов при откриването на XI Агросеминар на НАЗ в комплекс Албена. 

Още по темата: 39 млн. лв. ще останат от Украинската помощ след увеличаването на тавана

Съгласно разчетите до края на годината се предвижда да бъде разплатена помощта по интервенцията с най-голям бюджет – „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ). 

В индикативния график е заложено, че през декември ще бъдат преведени и средствата по двете мерки от ПРСР 2014-2020 – мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“.

Плащанията по мярка 10 ще бъдат наредени, при условия че към 1 декември бъдат получени от външните институции всички необходими данни, използвани в рамките на административните проверки.

По мярка 11 „Биологично земеделие“ субсидиите ще бъдат разплатени в посочения период, ако навреме ДФЗ разполага с актуализиран Биологичен регистър, поддържат от Министерството на земеделието.

През декември и януари е предвидено да се извършат поетапно и оторизациите по интервенциите за „Обвързано с производството подпомагане за животни“ (ОПЖ). 

Георги Тахов: Субсидии за Кампания 2023 ще получат всички кандидати в посочените периоди и срокове, за които са приключили административните проверки и проверките на място. Това условие се отнася за всички интервенции и мерки за подпомагане. 

До края на годината предстои плащане и на над 19 млн. лв. по схемата за спешна финансова помощ за земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед.

До края на ноември ще бъдат преведени 16 млн. лв. Средствата се предоставят за напояване при отглеждането на земеделски култури през тази година. Помощта за напояване е част от Временната рамка в подкрепа на икономиката вследствие на агресията на Русия срещу Украйна.

Срокът за прилагане на Украинската помощ е удължен до 30 юни 2024 г., а таванът на помощта се увеличава от 250 000 евро до 280 000 евро. След пренотификация от Брюксел и след решение на Управителния съвет на ДФЗ помощта ще бъде изплатена до края на годината.