Оптимизиране на производството, транспортирането и преработката на птиче месо чрез автоматизирано наблюдение и контрол на околната среда и анализи на данни са темите, по които работи екипа на експериментален проект, който се изпълнява от партньори в Германия и Испания в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020.

5 начина да привлечете туристи в птицефермата си

Този експеримент ви представяме в 180 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Този експериментален проект има за цел да подобри ефективността на процесите на производство на птиче месо чрез Internet of Things задвижвани технологии. Фокусът е основно върху растежа на отглежданите птици, както по отношение на хуманното отношение към животните, така и за постигането на желано и точно крайно тегло.

Това започва с подходяща среда, в която птиците се чувстват комфортно, както и с качествени фуражи и вода. В този експеримент IoT технологията се прилага в три критични точки в птицевъдната верига: във фермата, по време на транспортиране и в кланицата. Всички данни се събират на централизирана платформа, базирана на облак. Тази платформа е свързана с инструмент за интелигентен анализ на данни (Smart Farm Assistant), който може да предоставя ежедневна информация и ранни предупреждения въз основа на наличните данни.

Конкретни цели, които екипът на експерименталния проект си е поставил са свързани с 
наблюдение и оптимизиране на  процесите на отглеждане на птици на ниво ферма, както и обработката и транспортирането на бройлери и оптимизиране на процесите в кланицата.

Сред очакваните резултати от експерименталния проект за смарт управление на веригата на доставки на птиче месо са увеличаване на средното тегло на стопанството с 10%, намаляване на фуражните отпадъци с 10%, а на използваните антибиотици с 15%, както и и намаляване с 15 на сто на смъртността по време на транспорт.

180 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!