Кръговата икономика е хоризонтален приоритет при актуализацията на Иновативната стратегия за интелигентна специализация на България. Именно тя е фокусът на проект, по който работят ЕИТ Клаймат-КИК и Клийнтех България. 

Агроиновации: Още ли се плашат фермерите от блокчейн технологиите?

Това е темата на брой 179 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

България поема по стратегическия път към по-зелено бъдеще с внедряването на кръговата икономика. Проектът ще бъде разработен съвместно с ЕИТ Клаймат-КИК, най-голямото публично-частно партньорство за климатични промени в Европа, част от Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ), което е звено на ЕС. 

Регионалният партньор на ЕИТ Клаймат-КИК в нашата страна е Клийнтех България, който подпомага и съдейства на редица организации от публичния и частния сектор в прилагането на конкретни мерки и стратегии в сферата на кръговата и нисковъглеродната икономика.

Какво е кръгова икономика?

Това е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци. 

Клийнтех България предлагат внедряването на този модел на Министерството на икономиката през 2019 г. Със заповед на министъра е сформирана междуведомствена работна група от експерти от различни отдели, които имат отношение към кръговата икономика. Проведени са две заседания, на които са обсъдени актуализация на ИСИС 2021-2027 и включването на кръговата икономика като стратегически приоритет, мерки и насоки. Целта е да се актуализира Националната стратегия за МСП 2021-2027 с фокус върху околната среда, където да бъдат заложени конкретни предложения за кръгова икономика.

През 2020 г. проектът, предложен от Клийнтех България, се разраства, а в рамките на текущата година са планирани 3 фокус групи със заинтересованите страни за валидиране на техните нужди и очаквано развитие в посока кръгова икономика. Те ще се извършат до края на годината, като включват компании от рециклиращата индустрия, клъстери, стартиращи фирми и стартъпи.

Внедряването на кръговата икономика в България е необходимост, която ще подобри процесите за рециклиране в страната и ще удължи живота на много материали и суровини. Полза от това има всяка държава, която използва този модел, защото е един от основните фактори за борба с климатичните промени и замърсяването, което в нашата страна е доста високо. 

Компании от различни звена на икономиката ще могат да се възползват, а много от тях имат шанс да са двигатели на този преход, най-вече рециклиращите предприятия като основен сегмент от МСП. 

Проектът планира още 2 срещи с междуведомствената група за кръгова икономика в рамките на 2020 г. Предвижда се и подписването на Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката, Клийнтех България и ЕИТ Клаймат-КИК. 

Брой 179 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Клийнтех България и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

Следете темата и на cap4us.agri.bg