Когато при 12-рамковия дадан-блатов кошер пилото вече обхваща 8-10 пити и три четвърти от него е запечатано, яйца почти няма, а пашата ще настъпи след 10-15 дни, пчеларят трябва да вземе мерки срещу изпадането на тези семейства в роево състояние. Основната му грижа е да даде пити с празни килийки /изградени/ за снасяне на яйца с пълен капацитет /без ограничаване/ до настъпване на пашата. Опитите показаха, че поставянето на магазините помага, ако пашата настъпи не по-късно от една седмица. Майката минава в магазина и снася в магазинните пити. Това отсрочва залагането на маточниците, но след като се запечата и това пило и пашата не е настъпила, майката отново няма къде да снася и роевото състояние не е предотвратено. Само ако зацъфти акацията  и времето благоприятства нектароотделянето и летежа на пчелите, голяма част от младите пчели  стават събирачки, а другите се ангажират с преработката на нектара, биологичната причина не се проявява и семейството не изпада в роево състояне. Ако пашата ще настъпи след 12-15 дни от поставянето на магазина обаче, рояването не се предотвратява, тъй като причините за неговото появяване отново задейства – майката пак няма къде да снася, запечатва се пилото и в магазина, младите  пчели не са ангажирани в работа по изхранването на откритото пило и преработката на нектара, тъй като пашата е само поддържаща. Оказва се, че пчелните семейства в блатовите кошери могат да се предпазят най-сигурно от изпадане в роево състояние чрез поставяне на втори корпус. Ако пчеларят не разполага с корпус, такъв може да се направи от два празни магазина, в които се поставят плодниковите пити. Изваждат се 6 пити от плодника и без да се търси майката, се поставят в сформирания корпус. На тяхно място се поставят 4 изградени и 2 пити за изграждане, поставени между питите с пило, и 4 изградени, поставени след тези с пилото, за попълване на коруса. При такова разширение на гнезодото /удвояване на броя на плодниковите пити/ и най-силните семейства, в които още нямат снесени яйца в основните на маточниците, не изпадат в роево състояние, дори да има месец до настъпването на пашата. Когато до настъпването на пашата има не повече от 15 дни, а семействата не са толкова силни, че да се постави цял корпус, по-добри резултати се получават при използването на така наречения комбиниран корпус. Той пак се образува от два магазина, но в двата им края се поставят по три магазинни пити /в първия магазин три пити от единия  му край  три от другия и във втория магазин над питите от първия по три/, а в средата им оставя място за ощи 6 плодникови пити. От плодника се изваждат поред /без отбиране/ 6 пити и се поставят в корпуса, а на тяхно място между пити с открито пило се слагат 4 изградени и 2 пити за изграждане. Майката сама намира питите с празните килийки и не е необходимо да се търси и оставя в плодника. Корпусът или комбинирания корпус не само че предотвратява изпадането на семейството в роево състояние, но позволява майката да си снася много активно и де се създаде мощно семейство за паша. Сравнителните изпитвания, показаха, че не е икономически изгодно да пчаларите предпазването от роево състяние де се извършва чрез системно отнемане на запечатено пило от силните семейства и предаването му на слабите. При този начин на предпазване събраният от акацията мед от двете семейства / силното, от което е вземано пило, и  слабото, на което е давано/ е от 1,5-2 пъти по- малко, от събрания мед от слабото семейстов и силното, на което е поставен комбиниран корпус или цял корпус, без да му се отнема пило.