За около пет минути във вторник на извънредно заседание депутатите от Комисията по земеделие приеха скоростните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. В преходните и заключителните разпоредби бе създаден параграф относно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Какво приеха депутатите? 

“С настоящото изменение предлагаме да отпадне изискването за земеделски земи, включени в масиви за ползване, които са сертифицирани за биологично производство и/или за тях са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи по ПРСР 2014 - 2020 г. и/или по Стратегическия план за развитие на земеделието и
селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., и/или по Националния план за възстановяване и устойчивост, и/или такива са изградени със собствени средства, да се разпределят на съответните лица без промяна на местоположението, когато регистрираното им правно основание за имотите преобладава в съответния масив.

Предложението за отпадане на т. | в чл. 37в, ал. 15 е свързано с настояване от страна на браншови организации, според които биологичните блокове и блоковете с напоителни съоръжения следва да се разпределят на земеделските стопани, без промяна на местоположението, при посочените в чл. 37в, ал. 15, т. 2 и З условия:

- когато са представили по реда на чл. 376 за участие в процедурата имоти с регистрирани правни основания за тях с площ, по-голяма или равна на площта, сертифицирана за биологично производство, и/или са представили по реда на чл. 376 за участие в процедурата имоти с площ, по-голяма или равна на площта, за която са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи;

- когато са заявили желанието си да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване по реда на чл. 378.

Според представителите на браншовите организации с условието в чл. 37в, ал. 15, т. 1, регистрираното им правно основание за имотите да преобладава в съответния масив, „напълно се обезсмисля идеята за стимулиране на земеделскиге стопани с биологично производство и агроекологични ангажименти.

Браншовите организации припомнят, че почти липсват земеделски стопани, които могат да отговорят на изискването за преобладаващо в съответния масив регистрирано правно основание, с изключение на някой, който така или иначе обработва над 50% от съответното землище”, пише вносителят на предложението депутатът Драгомир Петров. 

Според него, с предлаганото изменение, ще се осигури предвидимост, което ще стимулира както реализирането на инвестиции в напояването, така и на дейности, свързани с биологично производство и с агроекологични ангажименти.

Депутатите от комисията гласуваха “За” предложението. 
Предстои то, заедно с измененията по Закона за подпомагане на земеделските производители, да бъде гласувано на второ четене в пленарната зала. Преседателят на комисията - Десислава Танева заяви, че има уверение от ръководството на Народното събрание, че текстовете ще бъдат гласувани преди народните представители да пиключат работа в петък 26 април.