CAP4US

Изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“ са заложени в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план 2023-2027 г. 

Четете още: Готвят се промени в агроекологични интервенции

Проектодокументът е качен на страницата на Министерството на земеделието, а общественото обсъждане е до 20 май 2024 г.

Биологично растениевъдство

По интервенцията са актуализирани нивата на компенсаторните плащания. От Кампания 2024 г. се дава възможност за заявяване на площи с едногодишни или многогодишни фуражни култури, които са в системата на контрол. С промените ще се предостави възможност за разширяване на площите, включени в изпълняван многогодишен ангажимент, но без да се поема нов по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“. 

По операция „Плащания за поддържане на биологичното растениевъдство“ кандидатите ще могат да разширят ангажиментите си, в случай че увеличат общата одобрена площ с до 10 % от първоначалния й размер, но с не повече от 20 хектара.  В противен случай кандидатите поемат нов ангажимент. 

При изпълнение на операциите в интервенцията се дава възможност за заявяването на площи с трайни насаждения, които са в системата на контрол и в младенчески период. Предвидено е да не се изискват доказателства за добита биологична продукция и реализация на същата, но кандидатът трябва да предостави документ от дипломиран агроном, който удостоверява, че насажденията не са встъпили в плододаване. 

С измененията в приложение № 3 на Наредбата са добавени землищата на населените места в община Стара Загора, тъй като те попадат в рамките на територии, определени като географски район със защитеното географско указание „Българско розово масло“. Целта на промяната е да се разширят възможностите за заявяване на площи, заети с културата маслодайна роза в системата на контрол.

Биологично пчеларство

Плащанията по интервенцията ще бъдат извършвани на база брой пчелни семейства. Техният брой следва да бъде установен от Държавен фонд „Земеделие“ след извършване на всички административни контроли и проверки на място, ако има назначени такива. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US