CAP4US

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните.

Четете още: Пишат изцяло нов Закон за кооперативите, проучват добрите примери

Изменението на нормативната уредба е вследствие на неофициалното одобрение от страна на Европейската комисия на предложените промени в компенсаторните интервенции в рамките на първо изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Основните промени в интервенциите предвиждат възможности за разширяване на площите в ангажиментите без поемане на нов многогодишен такъв.

Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия 

Обособяват се две самостоятелни операции в рамките на интервенцията. В първата операция „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ се запазват допустимите кандидати с площите, изпълняващи ангажименти от 2023 г., както и нови фермери с по-малки земеделски стопанства. 

Във втората операция „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“ изискванията към употребата на препарати за растителна защита и торове са премахнати. Определени са нови размери за подпомагане на хектар.

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

За тази интервенция е прецизиран териториалният обхват. Включени са мерки и препоръки от Становище по екологична оценка и постъпили предложения от Министерство на околната среда и водите.

Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии

При изпълнение на дейностите по интервенцията за новите многогодишни ангажименти от 2024 г. е въведено условието за наличие на 1 животинска единица (ЖЕ) за един заявен хектар.

Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

От 2024 г. е увеличен размерът на подпомагане за ЖЕ. Прецизирани са изискванията към дейността „Намаляване употребата на антимикробни средства“ с цел прилагането й от Кампания 2024 г.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 20 май 2024 г. включително. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US