Сключване на лицензионни договори за производство на сертифицирани семена предлага Институтът по полски култури в Чирпан. В него са разработени една технология за семепроизводство и една технология за отглеждане на твърда пшеница. 

Кой сорт пшеница предпочитат земеделците у нас?

За да подобрят селекционната работа учените работят по проект, финансиран от Селскостопанска академия на тема „Селекционна програма по твърда пшеница – създаване на генетично разнообразие и нови високодобивни сортове с подобрено качество на зърното и устойчивост към биотични и абиотични стресови въздействия”. 

Институтът участва и в други два проекта, финансирани от Министерството на образованието: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Интелигентно растениевъдство”. По тях са създадени нови сортове, защитени с патент от патентно ведомство.

Научното звено разполага с над 20 сорта твърда пшеница, подходящи за отглеждане в страната. Четири от тях са в системата на семепроизводство и семена от тях се произвеждат ежегодно. През последните две години са създадени три нови сорта твърда пшеница, като предстои тяхното включване в системата на семепроизводство.