CAP4US

Със заповед на министъра на земеделието и храните Георги Тахов на 15 май т.г. стартира приемът по две интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.) - „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, съобщават от земеделското министерство. 

Земеделските стопани ще могат да очертават площите си по интервенциите за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), заедно със заявленията за подпомагане за директните плащания за кампания 2024. 

По интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 стопаните се компенсират за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност на териториите, попадащи в обхвата на зоната. Забраните се отнасят за трите вида земеползване: пасища, ливади и мери (постоянно затревени площи), обработваеми земи и трайни насаждения. 

От кампания 2024 г. се разширява обхватът на подпомаганите по интервенцията зони, като са включени още 5 защитени зони по Натура 2000, с което се предоставя възможност на повече земеделски стопани да кандидатстват за подкрепа. Подпомагането се извършва на хектар земеделска площ.

Наредбата за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., която е свързана с прилагането на интервенцията е обнародвана на 10 май 2024 г. в Държавен вестник.

Плащанията по интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничениясъщо са насочени за компенсиране на земеделските стопани за извършваните от тях дейности в райони, изправени пред природни или други ограничения. Подпомагането се получава в три направления. Първото е за стопани в планинските райони (НР1), второто направление включва плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2), а по третото се субсидират райони със специфични ограничения (НР3). Подпомагането отново се извършва на хектар земеделска площ. 

Условията и редът за прилагането на двете интервенции е без промени за настоящата кампания, казват още от агроминистерството. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US