CAP4US

От 15 май 2024 г. се обявява прием на заявления за плащане по изпълнявани ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014–2020 г. Това става със заповед на министъра на земеделието Георги Тахов. 

Четете още: През юни се отварят два приема за инвестиции и преработка по ПРСР

Земеделските стопани могат да очертават площите си, да заявяват животни и мерките за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Фермерите следва да подават заявленията си, без да ги приключват, в Общинските служби по земеделие.

Междувременно над 400 стопани от областите Пловдив и Пазарджик бяха запознати с новите условия по кандидатстване за Кампания 2024. Това стана по време на информационна среща със заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов и експерти от МЗХ.

По време на срещата бяха разяснени условията за кандидатстване за Кампания 2024. Допустими за подпомагане са физически и юридически лица, които са активни земеделски стопани. Техните доходи от селскостопанска дейност трябва да бъдат най-малко 10% от общия приход на предприятието, вместо досегашните 1/3. 

Годишният размер на директните плащания трябва да е минимум 2% от приходите от неселскостопанска дейност, вместо досегашните 5%.

Сред другите изисквания към кандидатите са да са с валидни правни основания, а минималната площ за подпомагане да бъде 0,5 ха.

По обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци се създава нова интервенция за обвързано подпомагане на доходите за производство на семена от картофи. 

При интервенциите за плодове и зеленчуци изискването за предоставяне на документи за закупени семена и посадъчен материал се заменя с изискване земеделските производители да предоставят опис, заверен от агроном. Запазва се възможността да бъдат предоставяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, издадени на името на бенефициента.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US