Предложените цели шест нови интервенции за пчеларите бяха посрещнати различно от отделните представители на бранша. Те ще влязат в действие чак след една – две години и всички се надяват дотогава да се стигне до консенсус. Пчеларите извън работните групи пък се надяват да се стигне до ефективност за сектора и стопанствата им.

Заради топлата зима: Пчелите вече носят прашец от цъфналия дрян!

От Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обръщат внимание, че в част от интервенциите са заложени непреки разходи, административни разходи, разходи за персонал, които съгласно Регламент № 1306/2013 са недопустими за финансиране. 

Вижте: Новите интервенции за пчеларите - за какво всъщност става дума?

Коментари по интервенциите

Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики за пчелари и пчеларски организации, включително относно агресорите и болестите в кошера, особено вароатозата:

За тази интервенци от Разплащателната агенция препоръчват ясно да се определят ставките за всички дейности, като за част от тях е нужно да се изчислят за един учебен/астрономически час. Според Националния браншови пчеларски съюз (НБПС) действията по тази интервенция трябва да се извършвата от специализирани институции, а пчеларските сдружения могат да бъдат допускани само за точно определени дейности.

"Не виждаме основание да се включват като бенефициенти групите и организациите на производители. Интервенцията е насочена към пчелари и пчеларски организации. За съжаление и за двете няма легална дефиниция в нормативната уредба и трябва да ползваме някакво общоприето понятие с всички недостатъци" коментира един от членовете на ТРГ Сребрин Илиев от НБПС.

Инвестиции в материални и нематериални активи, както и други действия

Отново от фонда изразяват съмнение доколко дейността по купуването на нови части за кошери е по правилата.

“Следва да се прецизира дали посочената интервенция може да бъде включена в предложените за сектор „Пчеларство“, тъй като в проекта на Регламент за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове в рамките на ОСП за сектора не е предвидено финансиране на оперативни програми на групи и организации на производители на пчелен мед, заявяват от ДФЗ.

Това, което интересува пчеларите обаче, е да се уточни размера и съотношението на подпомагането.

“Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 60% от реално извършените инвестиционни разходи или и до 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка група/организация/асоциация на организации на производители. Към помощта от ЕФГЗ може да бъде отпусната държавна помощ в размер на до 20% от стойността на допустимите разходи. Кандидатите осигуряват процентът самоучастие до 100% от стойността на допустимите разходи", коментира Петко Симеонов, председател на сдружение "Биологично пчеларство".

Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти – без коментари.

Тук липса коментар от ДФЗ, а представителите на пчеларите единодушно подкрепят тази мярка. От "Биологично пчеларство" добавят само уточнението „акредитирани лаборатории“. 

Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти

“В предвидената интервенция има необходимост от прецизиране на текстовете, касаещи условията за допустимост и допустимите разходи. Предлагаме да се предвидят текстове, гарантиращи, че предложените изследователски програми, които ще се изработват и изпълняват от създадените сдружения по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), са от значение за сектор „Пчеларство“. Да се прецени възможността за осигуряване на по-голяма представителност на пчеларите в посочените сдружения", препоръчват от ДФЗ по тази интервенция.

„Не приемаме бенефициенти да са само и единствено дружества по ЗЗД, заявява Сребрин Илиев от НБПС, като твърди, че допустимите преки и непреки разходи не са добре описани. „Както и при другите интервенции, прави неприятно впечатление акцентирането върху групи и организации на производители“, казва още той.

Според Петко Симеонов обаче това е единственият вариант да се стимулира развитието на някакво сътрудничество и разработване на изследователски програми в сектора. „Може би е необходимо да се демаркира още с интервенцията за създаване на оперативни групи“, добавя той.

Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти и значението на здравословния начин на хранене

От "Биологично пчеларство" предлагат към дизайна на мярката да се допълни и следния текст: Действия за наблюдение на пазара и консуматорските предпочитания, както и качеството на пчелния мед и пчелните продукти, продавани на крайните потребители. 

„Това е най-важната интервенция и има сериозни аспирации към нея. Съгласно отправените препоръки от ЕК, пчеларството е споменато с висок експортен потенциали и че няма технологични, а пазарни проблеми“, коментират от браншовия съюз на пчеларите, но отново възразяват, че се акцентира върху групи и организации, което наричат „опити за лобизъм“.

Действия за повишаване на качеството на продукта

От биологичното сдружение на пчеларите смятат, че е разумно да се увеличи интензитетът на помощта на 80%, но дават добри референции за мярката.

„Особено подходяща е за прилагане от групи и организации на производители при внедряване на вътрешни стандарти - особено наблюдението на качеството на продуктите, продавани на крайни потребители. По този начин могат да се следят производствените практики в отделните стопанства и продукцията, която се пуска на пазара. Прилагането от страна на отделни производители по‐скоро ще е ограничено и ще има смисъл само ако са достатъчно големи стопанства“, смята Петко Симеонов.

На обратната позиция е Сребрин Илиев, който отново изразява несъгласие, че се акцентира върху групи и организации. Всички браншовици обаче единодушно подкрепят допустимите разходи в интервенцията.