Какво доведе до фактa, че процентът на усвояване на средствата по пчеларските интервенции за Кампания 2023 е едва около 5%. Какви мерки ще предприеме Министерството на земеделието, за да могат тези средства да бъдат усвоени до 2027 г., питат от Национален браншови пчеларски съюз в писмо до земеделския министър.

Четете още: Малък фермер с голямо сърце: Липсата на работна ръка и ниските цени може да ме откажат

Според тях са направени изкуствени условия за отваряне на някои интервенции, но никой да не кандидатства по тях, защото изискванията са необосновани. Остава въпросът какво ще се случи с неусвоения ресурс в размер на около 5 900 000 лв., който е наполовина европейски и наполовина национален.

Освен това е нужно да се зададе и въпросът правомерно ли е финансирането на разходи, извършени преди откриване на процедурата по кандидатстване и сключване на договори.

Друг любопитен въпрос е колко човека са финансирани за разходи, извършени преди откриване на процедурата, и къде ще бъдат пренасочени парите от националното съфинансиране за 2023 г., предвидени за пчеларските интервенции. Дали няма да са за задаващия се прием по Украинската помощ.

Нека припомним, че приемът на заявления за подпомагане по пчеларските интервенции през новия програмен период беше осъществен в периода 17 – 26 юли 2023 г. чрез СЕУ на ДФЗ.

В периода на прием бяха подадени 1365 заявления за подпомагане. След извършване на съответните административни проверки са подписани 1241 договора с кандидатите. По-късното подаване на заявления за подпомагане доведе и до по-късно подписване на договорите между кандидатите и ДФЗ – след 31 август 2023 г. 

Приемът на заявления за плащане беше осъществен в периода от 28 септември до 2 октомври 2023 г., отново само през СEУ, при което 1201 бенефициери успяха да подадат своите заявления. След допълнителен прием бяха подадени още 35 заявления за плащане.

Министерството на земеделието: През 2022 г. са подадени 2374 заявления за подпомагане срещу 1365 през 2023 г.

В срока до 15 октомври 2023 г. общият размер на изплатените средства по интервенциите за финансовата 2023 г. възлиза на 337 204,48 лв. Чрез тях са подпомогнати общо 113 земеделски стопани - пчелари по различните интервенции, както следва:

I.Е.1 - Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации – няма подадени проекти;
I.Е.2 - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата - подпомогнати 3864 пчелни семейства, или 3,9% от планираните;
I.Е.3 - Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели - подпомогнати 23 пчелари, което представлява 3,4% от заложените;
І.Е.4 - Рационализиране на подвижното пчеларство – има подадени заявления, но са платени за финансовата 2024 г.;
I.Е.5 - Инвестиции в материални и нематериални активи - финансова подкрепа е предоставена на 86 пчелари – 7,2% от прогнозния брой;
I.Е.6 - Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества - броят на изследваните партиди по физикохимични показатели е 26, което представлява 4,7% от предвидения;
I.Е.7 - Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели – предоставена е подкрепа за закупени 1731 броя пчелни майки (4,3% от прогнозния брой) и 182 пчелни рояка/отводки (2,2% от прогнозираните);
I.Е.8 - Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти – няма подадени проекти;
I.Е.9 - Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти – няма подадени проекти.

Нужно е Министерството на земеделието да предприеме мерки и действия същото да не се повтори и за Кампания 2024, апелират пчеларите. Към момента обаче промени в техните интервенции не са предложени, въпреки че Стратегическият план е отворен за първите си корекции.