Областните дирекции по земеделие напомнят, че до 30 ноември зърнопроизводителите декларират произведеното количество слънчоглед, царевица и соя.

Борси: Цената на маслодайните култури хвърчи нагоре

Това се прави във връзка с изменение на Наредба №23/29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, обнародвано в Държавен вестник преди година.

Подаването на декларация Приложение №3 се прави от всички регистрирани за стопанската 2019/2020 г. земеделски стопани, които произвеждат зърно – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица, царевица, слънчоглед и соя, на обща площ от 5 или повече декара.

В същия срок производителите на оризова арпа подават произведените количества съгласно Приложение №5.

Когато лицето произвежда зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено във всяка една от тях, в съответната Областна служба по земеделие по местонахождение на площите за производство за съответната реколтна година.

Декларациите се подават:

1.    Сканирани с подпис и печат на имейл на ОДЗ;
2.    По електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис;
3.    Лично представяне в ОДЗ.