От 1 март 2021 г. пчеларите ще научават за растителнозащитни пръскания само чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Пчелари и растениевъди, регистрирайте се в системата за пръскания

Това предвижда Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, публикувана в брой 101 на Държавен вестник. 

Направена е промяна и в механизма за уведомяване от страна на пчеларите при подмор или признаци за отравяне на пчели. 

Жалбата ще се подава до директора на ОД „Земеделие“ незабавно по телефона, не по-късно от първия ден след констатираната смъртност. 

Променен е и начинът на взимане на проби от пчели и растителност. 

Те ще се взимат от членове на комисията, която се сформира при постъпил сигнал за подмор. При наличие на пестицидни остатъци в проби от пчели, анализите на растителните проби ще се извършват за сметка на БАБХ.

В периода от 15 март до 31 май, в празнични и почивни дни, на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверки се осигуряват мобилни инспектори и служители от ОДБХ за времето от 8:00 – 18:00 часа. Целта е да се повиши ефективността на официалния контрол, твърдят от Министерството на земеделието.

Задължение на пчеларите е сами да въведат GPS координатите на пчелина в електронната платформа. Това ще става с помощта на геолокация през телефона и въвеждане на данните в системата.