След ожесточен спор между министъра на земеделието Десислава Танева и големите хранителни вериги у нас, в крайна сметка държавата задължи търговците да предлагат регионални стоки, произведени в административната област на съответния им търговски обект. Чуха се много "за" и "против" и от двете страни, но Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) се възползва от властовите си позиции и убеди Министерския съвет да вмени изискването на веригите, като така сложи край на спора. На 14 април 2020 г. правителството прие постановление, с което официално наложи задължението за продажба на регионални стоки. 

Правителството реши: Веригите са длъжни да предлагат местни храни

Мярката се спряга като временна, с цел да се преодолеят ограниченията за реализация на продукцията на земеделските производители, предизвикани от корона-кризата у нас. 

Първоначално се предвиждаше задължението за веригите да е 50% от продаваните от тях обеми да бъдат от стоки, регионално производство, но в крайна сметка това изискване не влезе в Постановлението. Документът обаче предвижда млечните продукти, произведени изцяло от българско сурово мляко, да са не по-малко от 90% от целия асортимент от мляко и  млечни продукти, предлагани в обекта.

Късно снощи Народното събрание прие промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с които въведе санкция от 15 000 лв. до 25 000 лв. за търговците, които не спазват задълженията, предвидени в Постановлението. При повторно нарушение в срок от три месеца за същия търговски обект глобата става от 30 000 лв. до 50 000 лв. Депутатите приеха и определение за верига от магазини, което гласи, че това е верига, която има 10 или повече търговски обекти в страната.

Постановлението се отнася до всички търговски вериги, които имат обекти в повече от три административни области на страната. Документът все още не е публикуван в "Държавен вестник". Предвидено е той да влезе в сила в деня на обнародването му.

Целия текст на постановлението вижте тук:

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 70 от 14 април 2020 година за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини

Чл. 1. (1) В търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект, и които разполагат с обекти в повече от три административни области на територията на страната, задължително се обособяват места, в които се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца, отговарящи на изискванията на Регламент
(ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство.

(2) Освен продуктите по ал. 1, в обособените места за продажба могат да се предлагат и други хранителни продукти, произведени от регионални производители.

(3) Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект, или на територията на съседна граничеща с нея административна област и които:

1. са регистрирани съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители, или

2. притежават обект за производство, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните.

За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София-област, както и област Пловдив.

(4) Хранителните продукти по ал. 1 и 2 се закупуват директно от регионалните производители, като от тях не се изискват никакви плащания във връзка с предлагането на продуктите за продажба.

(5) Заплащането на закупените хранителни продукти по ал. 1 и 2 се извършва до 14 дни от предаването им от регионалните производители на търговеца.

Чл. 2. (1) В търговските обекти по чл. 1, ал. 1 задължително се предлагат мляко и млечни продукти, произведени изцяло от българско сурово мляко в предприятия от група 12, секция IX от Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход на Българската агенция по безопасност на храните.

Мнение: Държавата да не задължава веригите, а да даде пример

(2) Количествата от мляко и млечни продукти по чл. 1, ал. 1, произведени от регионални производители и количествата по ал. 1, произведени изцяло от българско сурово мляко, които се предлагат в търговския обект, общо не могат да бъдат по-малко от 90 на сто от целия асортимент от мляко и  млечни продукти, предлагани в обекта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Постановлението се приема на основание на чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

§ 2. Търговските обекти по чл. 1, ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с настоящото постановление в 14-дневен срок от приемането му.

§ 3. Контролът по изпълнението на постановлението се възлага на Българската агенция по безопасност на храните. При изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издава заповеди.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ и се прилага до 31 декември 2020 г.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Десислава Танева с коментар за казуса с веригите

Веригите питат: Какво направи министър Танева за фермерите?

ИнтелиАгро: Повече родни храни във веригите или повече празни щандове?