Изменения на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство са заложени в нова проектонаредба, която е на обществено обсъждане в рамките на 14 календарни дни – до 16 декември 2022 г.

Наближава срокът за предоставяне на документи по мярка 11

Прецизирането на текстовете е съобразено с промени в европейското и националното законодателство, и по-специално Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС (ЗПООПЗПЕС), Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за фуражите.

Всяка държава членка трябва да разполага с Каталог за мерки и несъответствия, който да се прилага от контролиращите лица и да влезе в сила от 1 януари 2023 г. Той обхваща: списък на несъответствията с позоваване на специалните правила от Регламент (ЕС) 2018/848; класификация на несъответствията в три категории: незначителни, сериозни и критични, мерки, съответстващи на различните категории несъответствия. 

Променя се възможността контролиращите лица да издават други дерогации различни от дерогацията за използване на небиологичен растителен репродуктивен материал.

Съгласно ЗПООПЗПЕС Министерството на земеделието създава и поддържа на интернет страницата си публични електронни регистри. В проектодокумента са детайлизирани изискванията за поддържане на информация за отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство, генетичните линии за бавнорастящи домашни птици и регистър на лицата, които предлагат на пазара растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал. 

Регламентирани са изискванията към списъците, които трябва да се поддържат на национално ниво – списък на видовете, подвидовете или сортовете, за които е издадено разрешение по отношение на използването на растителен репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство, и на небиологичен растителен репродуктивен материал, както и списък на биологичните протеинови фуражи за домашни птици и свине.

За целите на надзора са предвидени правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични и произведени при преход към биологично производство продукти, както и правила за разрешаване на изключения от правилата за биологично производство. 

С проекта се прецизират някои правомощия на компетентните органи – МЗм и Българска агенция по безопасност на храните, и контролиращите лица, като Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) се определя за официален орган по смисъла на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 9 от Регламент (ЕС) 2021/1189.

За първи път се регламентират изискванията към група от оператори, тяхната сертификация с контролиращо лице, документацията, която водят и съхраняват, както и надзорът и контролът върху тях.

Дава се възможност на браншови представители да участват в Постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство при разглеждане на въпроси, свързани с прилагане на правилата на биологичното производство. Контролиращите лица могат да се включват в заседанията на комисията, когато се разглеждат предложения за спиране на действието на разрешението, отнемането му или ограничаване на неговия обхват.