За 2021 г. исканата сума от декларирани данни по мярка 11, направление “Биологично растениевъдство” е била близо 32,5 млн. лева. От тях, след като е минало одобрението, исканата сума е намаляла на 29,5 млн. лева. А изплатените пари в крайна сметка са били в размер на 26,5 млн. лева, научи Агри.БГ. Темата с плащанията и грешките по мярка 11 е дискутирана на Консултативен съвет по биологично земеделие наскоро. 

Вижте ставките по кризисната помощ с пари от ПРСР

Разликата между исканата и оторизираната сума се дължи най-вече на грешки и разминавания в биорегистъра.

Така например за 2020 г. разминаванията между декларирания статус на парцела и статуса в биорегистъра са отчетени при 880 парцела. Съответно тези парцели няма как да бъдат оторизирани и бенефициентите не са получили средства за тях по мярка 11. В тази бройка влизат и парцели, които въобще не са намерени в биорегистъра или пък въобще не е открит статус на парцела към 9 юни - последния ден на Кампанията. За 2021 г. парцелите с размивания на статуса са 765 броя. 

Има разминавания и при културите, като за 2020 г. това са 425 парцела. А за 2021 г. - 335 парцела се разминават с културите. В тези цифри влизат и данни за парцели, за които не са открити никакви данни.

Това са данни към 17 ноември 2022 г. и са на база на разминаванията, без да е ясно дали са грешки в биологичния регистър или пък са допуснати от бенефициенти.

Досега държавата не е санкционирала оператори в биопроизводството

Иначе от 2016 г. започват да се прекратяват ангажименти по мярка 11, като реално това е втората година от прилагане на биологичната схема.

През 2016 г. има започнати 121 процедури по прекратявания. През 2017 г. броят на стартираните процедури по прекратяване вече е 211. През 2018 г. са 193, през 2019 г. - 213, през 2020 г. - 222. А през 2021 г., тъй като бенефициентите вече са приключили ангажиментите си и има по-малко кандидати, започнатите процедури по прекратяване са 68.

През 2019 и 2020 г. високият брой на стартирали процедури по прекратяване се дължал предимно на това, че не са били представяни сертификати за цялата площ, която е заявявана по направления по мярка 11. 

Новият контрол над субсидиите изостри напрежението

Именно тогава се променя и наредбата, така че фермерите да възстановяват процентно сума, като процентът се определя от това, каква част от биоплощта не е с представен сертификат.

Заявленията по мярка 11 за 2022 г. по биологично животновъдство са 72 броя. По биологично пчеларство - 1068, по биорастениевъдство - 2297, или общо 3 437 заявления по мярка “Биологично земеделие” за 2022 г.

Голяма част от производителите заключават, че когато техническа грешка бъде направена от контролиращото лице, може да изпрати доказателства и даденият пропуск да се редактира. Съответно в този случай операторът ще си получи субсидията по мярката. Но ако фермерът е този, който допусне грешка - тя става фатална за него и той бива лишен от субсидия.

В тази връзка много от фермерите - бенефициенти по мярка 11, са на мнение, че трябва да се даде възможност на операторите сами да отстраняват техническите си грешки, в противен случай последствията често са фатални и за тяхна сметка.