На 31 декември изтича срокът за сключване на договор с контролиращото лице и издаване на сертификати за биологично производство. Това важи и за нови биопроизводители, които тепърва смятат да кандидатстват по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2023.

Стопани не взимат субсидии заради грешки в системата

Пак до края на годината стопаните, поели едногодишен ангажимент, или такива, които са добавили нови площи към удължените си ангажименти през Кампания 2022 г., са длъжни да изпратят в ДФЗ сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти по правилата на биологичното производство.

Документите трябва да удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им. Те се предоставят обобщено за подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство по чл. 11, ал. 5 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г.

Бенефициерите могат да проверяват в индивидуалните си профили в Системата за електронни услуги (СЕУ) дали са достъпни уведомителните писма, в които са описани сроковете за предоставяне и задължителните реквизити, които следва да съдържат тези документи.

Тези писма могат да бъдат получени лично или чрез упълномощено лице и в съответната областна дирекция на ДФЗ в страната.

Ако кандидатът все още няма профил в СЕУ, е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител, след което да се яви в областна дирекция на Фонда, за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.