Преди седмица в социалните мрежи фермер, кандидатствал по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, сподели, че в областна служба по земеделие са му отговорили, че срокът за обработване на документи се удължава с два месеца и подписването на договори се очаква чак през февруари – март догодина. Попитахме ДФЗ дали наистина е така.

ЕК ни глобява с 6 млн. евро по ПРСР

След дългия отговор, който описва процедурата на одобрение на проектните предложения, виждаме онова, което ни интересува:

ДФЗ планира да изпрати уведомителните писма – покани за одобрените кандидати по подмярка 6.3 до края на настоящата календарна година. 

На второто ни запитване относно началото на изпълнение на бизнес плана от Фонда правят следното уточнение:

След подписването на договора бенефициентът се задължава да изпълни представения от него и одобрен бизнес план в периода от сключване на договора до периода на  изтичането му.

Срокът за изпълнение на всички нормативни и договорни задължения от страна на бенефициента, произтичащи от предоставената финансова помощ, е 5 години от подписване на договора, с изключение на срока за изпълнение на задълженията по чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от  договора, за които е 5 години и шест месеца.

От ДФЗ припомнят, че проектните предложения, по които се извършва „Оценка на административно съответствие и допустимост“, са 1 919. Следващ етап от тяхната обработка е разглеждане на възраженията, подадени от недопуснати кандидати. До една седмица изпълнителният директор се произнася по основателността на всяко възражение, подадено в срок. 

Когато на етап „Техническата и финансова оценка“ се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН.

Следва издаване на оценителен доклад, към който се прилага:

•    списък с проектните предложения, предложени за финансиране;
•    списък с резервните проектни предложения, за които няма достатъчен бюджет; 
•    списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за тяхното отхвърляне. 

На кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, ще бъдат изпратени уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

Едва след представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по подмярка 6.3. По всичко изглежда, че развръзката наистина ще се случи догодина.