По време на Консултативния съвет по пчелен мед, който се проведе на 11 септември, от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) представиха данни от проверки на пчелен мед от преработвателни предприятия и от земеделски производители.

Как така пчелари са извършили разходи, преди да знаят, че ще бъдат разрешени?

Обърнахме се към тях за повече информация, включително колко обекта са проверени, къде и за какъв период от време, дали и какви нарушения са констатирани, връчени ли са предписания, издадени ли са актове. Публикуваме отговора на Агенцията по храните без редакторска намеса. 

Контролът в предприятията за преработка на пчелен мед, както и на търговията с пчелен мед се осъществява на база на оценка на риска чрез инспекции на място в обектите. При проверките в предприятията за преработка се изисква от операторите да докажат съответствието на произвежданите от тях продукти с изискванията на законодателството, като предоставят доказателства за това под формата на протоколи от анализ, сертификати, декларации за съответствие и др.

Към момента има работещи 37 предприятия за преработка на пчелен мед.

От началото на 2023 г. броят на извършените проверки е 82, при 6 от които са констатирани несъответствия. Издадени са 6 предписания.

Съответствието на пчелния мед с изискванията на законодателството по отношение на качествените показатели се контролира чрез вземане на проби за лабораторен анализ по Национална програма за контрол на качеството на храните. През 2023 г. са планирани 132 проби, от които до момента са взети 64 броя. От тях несъответстващи са 5 проби. Три от несъответстващите проби са с произход производствени предприятия, останалите две – от земеделски производители. Основното несъответствие е завишено съдържание на хидроксиметилфурфурол, който е показател за старост на меда.

Във връзка с получени сигнали относно качеството на предлагания на пазара пчелен мед са предприети следните действия от страна на Българска агенция по безопасност на храните:

Проверени са произволни обекти за търговия на дребно на територията на град София, при което са взети проби пчелен мед с произход от преработвателни предприятия и от земеделски производители. Общо са взети 14 броя проби, които са изпитани за съответствие с изискванията на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Дванадесет от пробите са с произход производствени предприятия, останалите две – от земеделски производител. 

Пробите от земеделски производител не съответстват на изискванията за пчелен мед съгласно наредбата по отношение на диастазна активност, редуциращи захари, хидроксиметилфурфурол и съдържание на полен. Тези несъответствия показват, че продуктите не са пчелен мед. 

В две от пробите от производствени предприятия, обявени като монофлорен мед, несъответствието е по отношение видовата характеристика на полена, която не съответства на обявения растителен произход. На операторите са връчени актове за установяване на несъответствие.

На основание на резултатите от проверките на територията на град София е разпоредено извършването на засилени проверки в предприятията за преработка и обектите за търговия на едро и дребно в периода 11.09.2023 г. до 13.10.2023 г. със Заповед на изпълнителния директор. При проверките ще продължи пробовземането на територията на цялата страна. Инспекциите включват проверки за произхода на суровината и коректното обявяване на произхода на етикета на готовия за реализация пчелен мед.