Около една седмица след разсаждане на пипера при необходимост се подсаждат пропаднали растения. Желателно е културата да не се полива често, за да се стимулира по-доброто вкореняване на растенията, но при много високи температури до 5-ия-7-ия ден след разсаждането, площите трябва да се преполеят. След нормално прихващане на разсада грижите се състоят в навременна обработка на почвата, поливане, подхранване редовна борба с плевелната растителност, болестите и неприятелите. С навременната обработка на почвата се подобряват условията за развитието на растенията, а едновременно с това се води и борба с плевелите.

Пиперът обича аерираната почва

В зависимост от заплевелеността на почвата през вегетацията се правят 3-4 ръчни (в реда и защитната зона) и 2-3 машинни обработки на пипера.

Първото ръчно окопаане се прави, когато растенията са възстановили тургурното си състояние. Почвата от междуредията се придърпва към растенията с оглед те да се загърлят и останат в средата на тира при браздовата повърхност. Това улеснява по късно механизираните обработки.

Второто окопаване се прави 10-15 дни след първото, когато растенията формират масово репродуктивните си органи. Третото окопаване е около 20 дни след второто, а ако има нужда се прави и четвърто.

Пиперът е влаголюбива култура

Веднага след пълното прихващане на растенията, което се познава по потъмняването на листата, те се поливат. До формиране на първите плодове поливките са през 10-16 дни, в зависимост от метеорологичните условия, а през вегетацията поливките трябва да се правят през 6-7 дни при норма 30 куб.м вода. През целия вегетационен период влажността на почвата трябва да се поддържа около 80 на сто от ППВ (пределната полска влагоемност). През най-горещите часове на деня поливките трябва да се избягват. Полива се гравитачно, чрез дъждуване или капково. Последното намира все по-голямо приложение поради редица положителни причини.